ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سکینه خاتون غضنفری، رضا یوسفی سعیدآبادی ، وحید فلاح، (1399). مدلسازی مولفه های موثر نظام مدیریت منابع انسانی بر انتصاب مدیران در مراکز آموزش عالی مازندران از دیدگاه اعضای هیات علمی، فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور، 11(2)، 128-142. magiran.com/p2156309
Sakineh Khatoon Ghazanfari, Reza Yousefi Saedabadi , Vahid Fallah, (2020). Modeling the Effective Components of the Human Resource Management System on the Appointment of Managers in Mazandaran Higher Education Centers from the Perspective of Faculty Members, Educational Developement of Jundishapur, 11(2), 128-142. magiran.com/p2156309
سکینه خاتون غضنفری، رضا یوسفی سعیدآبادی ، وحید فلاح، مدلسازی مولفه های موثر نظام مدیریت منابع انسانی بر انتصاب مدیران در مراکز آموزش عالی مازندران از دیدگاه اعضای هیات علمی. فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور، 1399؛ 11(2): 128-142. magiran.com/p2156309
Sakineh Khatoon Ghazanfari, Reza Yousefi Saedabadi , Vahid Fallah, Modeling the Effective Components of the Human Resource Management System on the Appointment of Managers in Mazandaran Higher Education Centers from the Perspective of Faculty Members, Educational Developement of Jundishapur, 2020; 11(2): 128-142. magiran.com/p2156309
سکینه خاتون غضنفری، رضا یوسفی سعیدآبادی ، وحید فلاح، "مدلسازی مولفه های موثر نظام مدیریت منابع انسانی بر انتصاب مدیران در مراکز آموزش عالی مازندران از دیدگاه اعضای هیات علمی"، فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور 11، شماره 2 (1399): 128-142. magiran.com/p2156309
Sakineh Khatoon Ghazanfari, Reza Yousefi Saedabadi , Vahid Fallah, "Modeling the Effective Components of the Human Resource Management System on the Appointment of Managers in Mazandaran Higher Education Centers from the Perspective of Faculty Members", Educational Developement of Jundishapur 11, no.2 (2020): 128-142. magiran.com/p2156309
سکینه خاتون غضنفری، رضا یوسفی سعیدآبادی ، وحید فلاح، (1399). 'مدلسازی مولفه های موثر نظام مدیریت منابع انسانی بر انتصاب مدیران در مراکز آموزش عالی مازندران از دیدگاه اعضای هیات علمی'، فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور، 11(2)، صص.128-142. magiran.com/p2156309
Sakineh Khatoon Ghazanfari, Reza Yousefi Saedabadi , Vahid Fallah, (2020). 'Modeling the Effective Components of the Human Resource Management System on the Appointment of Managers in Mazandaran Higher Education Centers from the Perspective of Faculty Members', Educational Developement of Jundishapur, 11(2), pp.128-142. magiran.com/p2156309
سکینه خاتون غضنفری؛ رضا یوسفی سعیدآبادی ؛ وحید فلاح. "مدلسازی مولفه های موثر نظام مدیریت منابع انسانی بر انتصاب مدیران در مراکز آموزش عالی مازندران از دیدگاه اعضای هیات علمی". فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور، 11 ،2 ، 1399، 128-142. magiran.com/p2156309
Sakineh Khatoon Ghazanfari; Reza Yousefi Saedabadi ; Vahid Fallah. "Modeling the Effective Components of the Human Resource Management System on the Appointment of Managers in Mazandaran Higher Education Centers from the Perspective of Faculty Members", Educational Developement of Jundishapur, 11, 2, 2020, 128-142. magiran.com/p2156309
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال