ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی سردارشهرکی، محمود هاشمی تبار، ندا علی احمدی، (1399). ارزیابی اثرات خشکسالی بر توسعه اقتصادی و برنامه ریزی استراتژی بهینه معیشت پایدار در منطقه سیستان، فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای، 10(38)، 51-64. magiran.com/p2156517
Ali Sardar Shahraki , Mahmood Hashemi Tabar, Neda Aliahmadi, (2020). Assessment the Effects of Drought on Economic Development and Planning Optimal Strategy for Sustainable Livelihood in Sistan, Journal of Zonal Planing, 10(38), 51-64. magiran.com/p2156517
علی سردارشهرکی، محمود هاشمی تبار، ندا علی احمدی، ارزیابی اثرات خشکسالی بر توسعه اقتصادی و برنامه ریزی استراتژی بهینه معیشت پایدار در منطقه سیستان. فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای، 1399؛ 10(38): 51-64. magiran.com/p2156517
Ali Sardar Shahraki , Mahmood Hashemi Tabar, Neda Aliahmadi, Assessment the Effects of Drought on Economic Development and Planning Optimal Strategy for Sustainable Livelihood in Sistan, Journal of Zonal Planing, 2020; 10(38): 51-64. magiran.com/p2156517
علی سردارشهرکی، محمود هاشمی تبار، ندا علی احمدی، "ارزیابی اثرات خشکسالی بر توسعه اقتصادی و برنامه ریزی استراتژی بهینه معیشت پایدار در منطقه سیستان"، فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای 10، شماره 38 (1399): 51-64. magiran.com/p2156517
Ali Sardar Shahraki , Mahmood Hashemi Tabar, Neda Aliahmadi, "Assessment the Effects of Drought on Economic Development and Planning Optimal Strategy for Sustainable Livelihood in Sistan", Journal of Zonal Planing 10, no.38 (2020): 51-64. magiran.com/p2156517
علی سردارشهرکی، محمود هاشمی تبار، ندا علی احمدی، (1399). 'ارزیابی اثرات خشکسالی بر توسعه اقتصادی و برنامه ریزی استراتژی بهینه معیشت پایدار در منطقه سیستان'، فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای، 10(38)، صص.51-64. magiran.com/p2156517
Ali Sardar Shahraki , Mahmood Hashemi Tabar, Neda Aliahmadi, (2020). 'Assessment the Effects of Drought on Economic Development and Planning Optimal Strategy for Sustainable Livelihood in Sistan', Journal of Zonal Planing, 10(38), pp.51-64. magiran.com/p2156517
علی سردارشهرکی؛ محمود هاشمی تبار؛ ندا علی احمدی. "ارزیابی اثرات خشکسالی بر توسعه اقتصادی و برنامه ریزی استراتژی بهینه معیشت پایدار در منطقه سیستان". فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای، 10 ،38 ، 1399، 51-64. magiran.com/p2156517
Ali Sardar Shahraki ; Mahmood Hashemi Tabar; Neda Aliahmadi. "Assessment the Effects of Drought on Economic Development and Planning Optimal Strategy for Sustainable Livelihood in Sistan", Journal of Zonal Planing, 10, 38, 2020, 51-64. magiran.com/p2156517
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال