ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
احسان پایاب، سید محمدرضا خطیبی، حسین سلطانزاده، مریم معینی فر، (1399). رتبه بندی کیفی و تحلیل فضاهای پیاده شهری با رویکرد عدالت فضایی (مورد مطالعه: پنج مسیر پرتردد شهر همدان)، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی شهری، 11(41)، 113-130. magiran.com/p2156573
Ehsan Payab, Sied MohammadReza Khatibie , Hossein Soltanzadeh, Maryam Moinifar, (2020). The qualitative ranking and analysis of urban walking spaces with spatial justice approach (case study: Five busy pedestrian routes in Hamadan), Research and Urban Planning, 11(41), 113-130. magiran.com/p2156573
احسان پایاب، سید محمدرضا خطیبی، حسین سلطانزاده، مریم معینی فر، رتبه بندی کیفی و تحلیل فضاهای پیاده شهری با رویکرد عدالت فضایی (مورد مطالعه: پنج مسیر پرتردد شهر همدان). فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی شهری، 1399؛ 11(41): 113-130. magiran.com/p2156573
Ehsan Payab, Sied MohammadReza Khatibie , Hossein Soltanzadeh, Maryam Moinifar, The qualitative ranking and analysis of urban walking spaces with spatial justice approach (case study: Five busy pedestrian routes in Hamadan), Research and Urban Planning, 2020; 11(41): 113-130. magiran.com/p2156573
احسان پایاب، سید محمدرضا خطیبی، حسین سلطانزاده، مریم معینی فر، "رتبه بندی کیفی و تحلیل فضاهای پیاده شهری با رویکرد عدالت فضایی (مورد مطالعه: پنج مسیر پرتردد شهر همدان)"، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی شهری 11، شماره 41 (1399): 113-130. magiran.com/p2156573
Ehsan Payab, Sied MohammadReza Khatibie , Hossein Soltanzadeh, Maryam Moinifar, "The qualitative ranking and analysis of urban walking spaces with spatial justice approach (case study: Five busy pedestrian routes in Hamadan)", Research and Urban Planning 11, no.41 (2020): 113-130. magiran.com/p2156573
احسان پایاب، سید محمدرضا خطیبی، حسین سلطانزاده، مریم معینی فر، (1399). 'رتبه بندی کیفی و تحلیل فضاهای پیاده شهری با رویکرد عدالت فضایی (مورد مطالعه: پنج مسیر پرتردد شهر همدان)'، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی شهری، 11(41)، صص.113-130. magiran.com/p2156573
Ehsan Payab, Sied MohammadReza Khatibie , Hossein Soltanzadeh, Maryam Moinifar, (2020). 'The qualitative ranking and analysis of urban walking spaces with spatial justice approach (case study: Five busy pedestrian routes in Hamadan)', Research and Urban Planning, 11(41), pp.113-130. magiran.com/p2156573
احسان پایاب؛ سید محمدرضا خطیبی؛ حسین سلطانزاده؛ مریم معینی فر. "رتبه بندی کیفی و تحلیل فضاهای پیاده شهری با رویکرد عدالت فضایی (مورد مطالعه: پنج مسیر پرتردد شهر همدان)". فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی شهری، 11 ،41 ، 1399، 113-130. magiran.com/p2156573
Ehsan Payab; Sied MohammadReza Khatibie ; Hossein Soltanzadeh; Maryam Moinifar. "The qualitative ranking and analysis of urban walking spaces with spatial justice approach (case study: Five busy pedestrian routes in Hamadan)", Research and Urban Planning, 11, 41, 2020, 113-130. magiran.com/p2156573
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال