ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مینا افسر، سعید نظیفی، وحید گنجیانی، اسحاق امیدی، مجتبی رهسپار، سید محمدباقر حسینی، سید مصطفی رضوی، (1399). ارتباط فیزیولوژیک هورمون های تیروئیدی و سیمای بیوشیمیایی سرم در شترهای به ظاهر سالم دو کوهانه، فصلنامه دامپزشکی ایران، 16(67)، 5-13. magiran.com/p2156704
Mina Afsar, Saeed Nazifi , Vahid Ganjiani, Eshagh Omidi, Mojtaba Rahsepar, Seyed MohammadBagher Hosseini, Seyed Mostafa Razavi, (2020). Physiological relationship between thyroid hormones and serum biochemical profile in clinically healthy bactrian camel (Camelus bactrianus), Iranian Veterinary Journal, 16(67), 5-13. magiran.com/p2156704
مینا افسر، سعید نظیفی، وحید گنجیانی، اسحاق امیدی، مجتبی رهسپار، سید محمدباقر حسینی، سید مصطفی رضوی، ارتباط فیزیولوژیک هورمون های تیروئیدی و سیمای بیوشیمیایی سرم در شترهای به ظاهر سالم دو کوهانه. فصلنامه دامپزشکی ایران، 1399؛ 16(67): 5-13. magiran.com/p2156704
Mina Afsar, Saeed Nazifi , Vahid Ganjiani, Eshagh Omidi, Mojtaba Rahsepar, Seyed MohammadBagher Hosseini, Seyed Mostafa Razavi, Physiological relationship between thyroid hormones and serum biochemical profile in clinically healthy bactrian camel (Camelus bactrianus), Iranian Veterinary Journal, 2020; 16(67): 5-13. magiran.com/p2156704
مینا افسر، سعید نظیفی، وحید گنجیانی، اسحاق امیدی، مجتبی رهسپار، سید محمدباقر حسینی، سید مصطفی رضوی، "ارتباط فیزیولوژیک هورمون های تیروئیدی و سیمای بیوشیمیایی سرم در شترهای به ظاهر سالم دو کوهانه"، فصلنامه دامپزشکی ایران 16، شماره 67 (1399): 5-13. magiran.com/p2156704
Mina Afsar, Saeed Nazifi , Vahid Ganjiani, Eshagh Omidi, Mojtaba Rahsepar, Seyed MohammadBagher Hosseini, Seyed Mostafa Razavi, "Physiological relationship between thyroid hormones and serum biochemical profile in clinically healthy bactrian camel (Camelus bactrianus)", Iranian Veterinary Journal 16, no.67 (2020): 5-13. magiran.com/p2156704
مینا افسر، سعید نظیفی، وحید گنجیانی، اسحاق امیدی، مجتبی رهسپار، سید محمدباقر حسینی، سید مصطفی رضوی، (1399). 'ارتباط فیزیولوژیک هورمون های تیروئیدی و سیمای بیوشیمیایی سرم در شترهای به ظاهر سالم دو کوهانه'، فصلنامه دامپزشکی ایران، 16(67)، صص.5-13. magiran.com/p2156704
Mina Afsar, Saeed Nazifi , Vahid Ganjiani, Eshagh Omidi, Mojtaba Rahsepar, Seyed MohammadBagher Hosseini, Seyed Mostafa Razavi, (2020). 'Physiological relationship between thyroid hormones and serum biochemical profile in clinically healthy bactrian camel (Camelus bactrianus)', Iranian Veterinary Journal, 16(67), pp.5-13. magiran.com/p2156704
مینا افسر؛ سعید نظیفی؛ وحید گنجیانی؛ اسحاق امیدی؛ مجتبی رهسپار؛ سید محمدباقر حسینی؛ سید مصطفی رضوی. "ارتباط فیزیولوژیک هورمون های تیروئیدی و سیمای بیوشیمیایی سرم در شترهای به ظاهر سالم دو کوهانه". فصلنامه دامپزشکی ایران، 16 ،67 ، 1399، 5-13. magiran.com/p2156704
Mina Afsar; Saeed Nazifi ; Vahid Ganjiani; Eshagh Omidi; Mojtaba Rahsepar; Seyed MohammadBagher Hosseini; Seyed Mostafa Razavi. "Physiological relationship between thyroid hormones and serum biochemical profile in clinically healthy bactrian camel (Camelus bactrianus)", Iranian Veterinary Journal, 16, 67, 2020, 5-13. magiran.com/p2156704
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال