ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه احمدیان، آرش چایچی نصرتی، علی شهریاری، محمد فائزی قاسمی، سهیل شکری، (1399). مقایسه الگوی تولید آفلاتوکسین B1 در محیط رشد و بیومس قارچ درگونه های توکسین زای آسپرژیلوس های جداسازی شده از شمال ایران، فصلنامه دامپزشکی ایران، 16(67)، 14-21. magiran.com/p2156705
Fatemeh Ahmadian, Arash Chaichi Nosrati , Ali Shahriari, Mohammad Faezi Ghasemi, Soheil Shokri, (2020). Comparison of the aflatoxin B1 production pattern in fungal biomass and growth medium in toxigenic Aspergillus species of northern isolates of Iran, Iranian Veterinary Journal, 16(67), 14-21. magiran.com/p2156705
فاطمه احمدیان، آرش چایچی نصرتی، علی شهریاری، محمد فائزی قاسمی، سهیل شکری، مقایسه الگوی تولید آفلاتوکسین B1 در محیط رشد و بیومس قارچ درگونه های توکسین زای آسپرژیلوس های جداسازی شده از شمال ایران. فصلنامه دامپزشکی ایران، 1399؛ 16(67): 14-21. magiran.com/p2156705
Fatemeh Ahmadian, Arash Chaichi Nosrati , Ali Shahriari, Mohammad Faezi Ghasemi, Soheil Shokri, Comparison of the aflatoxin B1 production pattern in fungal biomass and growth medium in toxigenic Aspergillus species of northern isolates of Iran, Iranian Veterinary Journal, 2020; 16(67): 14-21. magiran.com/p2156705
فاطمه احمدیان، آرش چایچی نصرتی، علی شهریاری، محمد فائزی قاسمی، سهیل شکری، "مقایسه الگوی تولید آفلاتوکسین B1 در محیط رشد و بیومس قارچ درگونه های توکسین زای آسپرژیلوس های جداسازی شده از شمال ایران"، فصلنامه دامپزشکی ایران 16، شماره 67 (1399): 14-21. magiran.com/p2156705
Fatemeh Ahmadian, Arash Chaichi Nosrati , Ali Shahriari, Mohammad Faezi Ghasemi, Soheil Shokri, "Comparison of the aflatoxin B1 production pattern in fungal biomass and growth medium in toxigenic Aspergillus species of northern isolates of Iran", Iranian Veterinary Journal 16, no.67 (2020): 14-21. magiran.com/p2156705
فاطمه احمدیان، آرش چایچی نصرتی، علی شهریاری، محمد فائزی قاسمی، سهیل شکری، (1399). 'مقایسه الگوی تولید آفلاتوکسین B1 در محیط رشد و بیومس قارچ درگونه های توکسین زای آسپرژیلوس های جداسازی شده از شمال ایران'، فصلنامه دامپزشکی ایران، 16(67)، صص.14-21. magiran.com/p2156705
Fatemeh Ahmadian, Arash Chaichi Nosrati , Ali Shahriari, Mohammad Faezi Ghasemi, Soheil Shokri, (2020). 'Comparison of the aflatoxin B1 production pattern in fungal biomass and growth medium in toxigenic Aspergillus species of northern isolates of Iran', Iranian Veterinary Journal, 16(67), pp.14-21. magiran.com/p2156705
فاطمه احمدیان؛ آرش چایچی نصرتی؛ علی شهریاری؛ محمد فائزی قاسمی؛ سهیل شکری. "مقایسه الگوی تولید آفلاتوکسین B1 در محیط رشد و بیومس قارچ درگونه های توکسین زای آسپرژیلوس های جداسازی شده از شمال ایران". فصلنامه دامپزشکی ایران، 16 ،67 ، 1399، 14-21. magiran.com/p2156705
Fatemeh Ahmadian; Arash Chaichi Nosrati ; Ali Shahriari; Mohammad Faezi Ghasemi; Soheil Shokri. "Comparison of the aflatoxin B1 production pattern in fungal biomass and growth medium in toxigenic Aspergillus species of northern isolates of Iran", Iranian Veterinary Journal, 16, 67, 2020, 14-21. magiran.com/p2156705
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال