ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهسا لاری بقال، منصور میاحی، نادر موسوی، زهرا برومند، (1399). مقایسه روش های PCR و سیستم الایزای طراحی شده جهت شناسایی کبوتران مشکوک به بیماری سل پرندگان، فصلنامه دامپزشکی ایران، 16(67)، 29-37. magiran.com/p2156707
Mahsa Lari Baghal, Mansour Mayahi , Nader Mosavari, Zahra Boroomand, (2020). Comparison of PCR and designed ELISA methods to detect avian tuberculosis in suspected pigeons, Iranian Veterinary Journal, 16(67), 29-37. magiran.com/p2156707
مهسا لاری بقال، منصور میاحی، نادر موسوی، زهرا برومند، مقایسه روش های PCR و سیستم الایزای طراحی شده جهت شناسایی کبوتران مشکوک به بیماری سل پرندگان. فصلنامه دامپزشکی ایران، 1399؛ 16(67): 29-37. magiran.com/p2156707
Mahsa Lari Baghal, Mansour Mayahi , Nader Mosavari, Zahra Boroomand, Comparison of PCR and designed ELISA methods to detect avian tuberculosis in suspected pigeons, Iranian Veterinary Journal, 2020; 16(67): 29-37. magiran.com/p2156707
مهسا لاری بقال، منصور میاحی، نادر موسوی، زهرا برومند، "مقایسه روش های PCR و سیستم الایزای طراحی شده جهت شناسایی کبوتران مشکوک به بیماری سل پرندگان"، فصلنامه دامپزشکی ایران 16، شماره 67 (1399): 29-37. magiran.com/p2156707
Mahsa Lari Baghal, Mansour Mayahi , Nader Mosavari, Zahra Boroomand, "Comparison of PCR and designed ELISA methods to detect avian tuberculosis in suspected pigeons", Iranian Veterinary Journal 16, no.67 (2020): 29-37. magiran.com/p2156707
مهسا لاری بقال، منصور میاحی، نادر موسوی، زهرا برومند، (1399). 'مقایسه روش های PCR و سیستم الایزای طراحی شده جهت شناسایی کبوتران مشکوک به بیماری سل پرندگان'، فصلنامه دامپزشکی ایران، 16(67)، صص.29-37. magiran.com/p2156707
Mahsa Lari Baghal, Mansour Mayahi , Nader Mosavari, Zahra Boroomand, (2020). 'Comparison of PCR and designed ELISA methods to detect avian tuberculosis in suspected pigeons', Iranian Veterinary Journal, 16(67), pp.29-37. magiran.com/p2156707
مهسا لاری بقال؛ منصور میاحی؛ نادر موسوی؛ زهرا برومند. "مقایسه روش های PCR و سیستم الایزای طراحی شده جهت شناسایی کبوتران مشکوک به بیماری سل پرندگان". فصلنامه دامپزشکی ایران، 16 ،67 ، 1399، 29-37. magiran.com/p2156707
Mahsa Lari Baghal; Mansour Mayahi ; Nader Mosavari; Zahra Boroomand. "Comparison of PCR and designed ELISA methods to detect avian tuberculosis in suspected pigeons", Iranian Veterinary Journal, 16, 67, 2020, 29-37. magiran.com/p2156707
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال