ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بهزاد مهرپور، سجده کمالی، سعد گورانی نژاد، علیرضا قدردان مشهدی، محمد راضی جلالی، عبدالرحمن راسخ، (1399). بررسی ارتباط بین وضعیت بدنی (BCS)، PH واژن و برخی از پارامترهای بیوشیمیایی سرم با نسبت جنسی نتاج آن ها در مادیان های عرب، فصلنامه دامپزشکی ایران، 16(67)، 38-46. magiran.com/p2156708
Behzad Mehrpour, Sojdeh Kamali , Saad Gooraninejad, Alireza Ghadrdan Mashhadi, Mohammad Razi Jalali, Abdolrahman Rasekh, (2020). A survey on relationship between body condition score, vaginal pH and some serum biochemical parameters and sex ratio of their offspring in Arabian mares, Iranian Veterinary Journal, 16(67), 38-46. magiran.com/p2156708
بهزاد مهرپور، سجده کمالی، سعد گورانی نژاد، علیرضا قدردان مشهدی، محمد راضی جلالی، عبدالرحمن راسخ، بررسی ارتباط بین وضعیت بدنی (BCS)، PH واژن و برخی از پارامترهای بیوشیمیایی سرم با نسبت جنسی نتاج آن ها در مادیان های عرب. فصلنامه دامپزشکی ایران، 1399؛ 16(67): 38-46. magiran.com/p2156708
Behzad Mehrpour, Sojdeh Kamali , Saad Gooraninejad, Alireza Ghadrdan Mashhadi, Mohammad Razi Jalali, Abdolrahman Rasekh, A survey on relationship between body condition score, vaginal pH and some serum biochemical parameters and sex ratio of their offspring in Arabian mares, Iranian Veterinary Journal, 2020; 16(67): 38-46. magiran.com/p2156708
بهزاد مهرپور، سجده کمالی، سعد گورانی نژاد، علیرضا قدردان مشهدی، محمد راضی جلالی، عبدالرحمن راسخ، "بررسی ارتباط بین وضعیت بدنی (BCS)، PH واژن و برخی از پارامترهای بیوشیمیایی سرم با نسبت جنسی نتاج آن ها در مادیان های عرب"، فصلنامه دامپزشکی ایران 16، شماره 67 (1399): 38-46. magiran.com/p2156708
Behzad Mehrpour, Sojdeh Kamali , Saad Gooraninejad, Alireza Ghadrdan Mashhadi, Mohammad Razi Jalali, Abdolrahman Rasekh, "A survey on relationship between body condition score, vaginal pH and some serum biochemical parameters and sex ratio of their offspring in Arabian mares", Iranian Veterinary Journal 16, no.67 (2020): 38-46. magiran.com/p2156708
بهزاد مهرپور، سجده کمالی، سعد گورانی نژاد، علیرضا قدردان مشهدی، محمد راضی جلالی، عبدالرحمن راسخ، (1399). 'بررسی ارتباط بین وضعیت بدنی (BCS)، PH واژن و برخی از پارامترهای بیوشیمیایی سرم با نسبت جنسی نتاج آن ها در مادیان های عرب'، فصلنامه دامپزشکی ایران، 16(67)، صص.38-46. magiran.com/p2156708
Behzad Mehrpour, Sojdeh Kamali , Saad Gooraninejad, Alireza Ghadrdan Mashhadi, Mohammad Razi Jalali, Abdolrahman Rasekh, (2020). 'A survey on relationship between body condition score, vaginal pH and some serum biochemical parameters and sex ratio of their offspring in Arabian mares', Iranian Veterinary Journal, 16(67), pp.38-46. magiran.com/p2156708
بهزاد مهرپور؛ سجده کمالی؛ سعد گورانی نژاد؛ علیرضا قدردان مشهدی؛ محمد راضی جلالی؛ عبدالرحمن راسخ. "بررسی ارتباط بین وضعیت بدنی (BCS)، PH واژن و برخی از پارامترهای بیوشیمیایی سرم با نسبت جنسی نتاج آن ها در مادیان های عرب". فصلنامه دامپزشکی ایران، 16 ،67 ، 1399، 38-46. magiran.com/p2156708
Behzad Mehrpour; Sojdeh Kamali ; Saad Gooraninejad; Alireza Ghadrdan Mashhadi; Mohammad Razi Jalali; Abdolrahman Rasekh. "A survey on relationship between body condition score, vaginal pH and some serum biochemical parameters and sex ratio of their offspring in Arabian mares", Iranian Veterinary Journal, 16, 67, 2020, 38-46. magiran.com/p2156708
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال