ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ملیحه محامد، رحیم عبدی، محمدتقی رونق، محمدعلی سالاری علی آبادی، زهرا بصیر، (1399). هیستومورفومتری مقایسه ای پوست نواحی پشتی، شکمی و جانبی در ماهی با فلس ماکروسکوپی، میکروسکوپی و فاقد فلس، فصلنامه دامپزشکی ایران، 16(67)، 47-53. magiran.com/p2156709
Malihe Mohamed, Rahim Abdi , MohammadTaghi Ronagh, MohammadAli Salari Ali Abadi, Zahra Basir, (2020). Comparative histomorphometry of dorsal, ventral and lateral skin in macroscopy, microscopy and free scale fish, Iranian Veterinary Journal, 16(67), 47-53. magiran.com/p2156709
ملیحه محامد، رحیم عبدی، محمدتقی رونق، محمدعلی سالاری علی آبادی، زهرا بصیر، هیستومورفومتری مقایسه ای پوست نواحی پشتی، شکمی و جانبی در ماهی با فلس ماکروسکوپی، میکروسکوپی و فاقد فلس. فصلنامه دامپزشکی ایران، 1399؛ 16(67): 47-53. magiran.com/p2156709
Malihe Mohamed, Rahim Abdi , MohammadTaghi Ronagh, MohammadAli Salari Ali Abadi, Zahra Basir, Comparative histomorphometry of dorsal, ventral and lateral skin in macroscopy, microscopy and free scale fish, Iranian Veterinary Journal, 2020; 16(67): 47-53. magiran.com/p2156709
ملیحه محامد، رحیم عبدی، محمدتقی رونق، محمدعلی سالاری علی آبادی، زهرا بصیر، "هیستومورفومتری مقایسه ای پوست نواحی پشتی، شکمی و جانبی در ماهی با فلس ماکروسکوپی، میکروسکوپی و فاقد فلس"، فصلنامه دامپزشکی ایران 16، شماره 67 (1399): 47-53. magiran.com/p2156709
Malihe Mohamed, Rahim Abdi , MohammadTaghi Ronagh, MohammadAli Salari Ali Abadi, Zahra Basir, "Comparative histomorphometry of dorsal, ventral and lateral skin in macroscopy, microscopy and free scale fish", Iranian Veterinary Journal 16, no.67 (2020): 47-53. magiran.com/p2156709
ملیحه محامد، رحیم عبدی، محمدتقی رونق، محمدعلی سالاری علی آبادی، زهرا بصیر، (1399). 'هیستومورفومتری مقایسه ای پوست نواحی پشتی، شکمی و جانبی در ماهی با فلس ماکروسکوپی، میکروسکوپی و فاقد فلس'، فصلنامه دامپزشکی ایران، 16(67)، صص.47-53. magiran.com/p2156709
Malihe Mohamed, Rahim Abdi , MohammadTaghi Ronagh, MohammadAli Salari Ali Abadi, Zahra Basir, (2020). 'Comparative histomorphometry of dorsal, ventral and lateral skin in macroscopy, microscopy and free scale fish', Iranian Veterinary Journal, 16(67), pp.47-53. magiran.com/p2156709
ملیحه محامد؛ رحیم عبدی؛ محمدتقی رونق؛ محمدعلی سالاری علی آبادی؛ زهرا بصیر. "هیستومورفومتری مقایسه ای پوست نواحی پشتی، شکمی و جانبی در ماهی با فلس ماکروسکوپی، میکروسکوپی و فاقد فلس". فصلنامه دامپزشکی ایران، 16 ،67 ، 1399، 47-53. magiran.com/p2156709
Malihe Mohamed; Rahim Abdi ; MohammadTaghi Ronagh; MohammadAli Salari Ali Abadi; Zahra Basir. "Comparative histomorphometry of dorsal, ventral and lateral skin in macroscopy, microscopy and free scale fish", Iranian Veterinary Journal, 16, 67, 2020, 47-53. magiran.com/p2156709
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال