ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بهمن مصلی نژاد، رضا آویزه، محمدرضا تابنده، بهاره حافظی مقدم، (1399). تعیین سطح سرمی روی در سگ های شهری و روستایی شهرستان اهواز، جنوب غرب ایران، فصلنامه دامپزشکی ایران، 16(67)، 54-59. magiran.com/p2156710
Bahman Mosallanejad , Reza Avizeh, MohammadReza Tabandeh, Bahareh Hafezi Moghaddam, (2020). Determination of the serum zinc level in urban and rural dogs of Ahvaz district, Southwestern Iran, Iranian Veterinary Journal, 16(67), 54-59. magiran.com/p2156710
بهمن مصلی نژاد، رضا آویزه، محمدرضا تابنده، بهاره حافظی مقدم، تعیین سطح سرمی روی در سگ های شهری و روستایی شهرستان اهواز، جنوب غرب ایران. فصلنامه دامپزشکی ایران، 1399؛ 16(67): 54-59. magiran.com/p2156710
Bahman Mosallanejad , Reza Avizeh, MohammadReza Tabandeh, Bahareh Hafezi Moghaddam, Determination of the serum zinc level in urban and rural dogs of Ahvaz district, Southwestern Iran, Iranian Veterinary Journal, 2020; 16(67): 54-59. magiran.com/p2156710
بهمن مصلی نژاد، رضا آویزه، محمدرضا تابنده، بهاره حافظی مقدم، "تعیین سطح سرمی روی در سگ های شهری و روستایی شهرستان اهواز، جنوب غرب ایران"، فصلنامه دامپزشکی ایران 16، شماره 67 (1399): 54-59. magiran.com/p2156710
Bahman Mosallanejad , Reza Avizeh, MohammadReza Tabandeh, Bahareh Hafezi Moghaddam, "Determination of the serum zinc level in urban and rural dogs of Ahvaz district, Southwestern Iran", Iranian Veterinary Journal 16, no.67 (2020): 54-59. magiran.com/p2156710
بهمن مصلی نژاد، رضا آویزه، محمدرضا تابنده، بهاره حافظی مقدم، (1399). 'تعیین سطح سرمی روی در سگ های شهری و روستایی شهرستان اهواز، جنوب غرب ایران'، فصلنامه دامپزشکی ایران، 16(67)، صص.54-59. magiran.com/p2156710
Bahman Mosallanejad , Reza Avizeh, MohammadReza Tabandeh, Bahareh Hafezi Moghaddam, (2020). 'Determination of the serum zinc level in urban and rural dogs of Ahvaz district, Southwestern Iran', Iranian Veterinary Journal, 16(67), pp.54-59. magiran.com/p2156710
بهمن مصلی نژاد؛ رضا آویزه؛ محمدرضا تابنده؛ بهاره حافظی مقدم. "تعیین سطح سرمی روی در سگ های شهری و روستایی شهرستان اهواز، جنوب غرب ایران". فصلنامه دامپزشکی ایران، 16 ،67 ، 1399، 54-59. magiran.com/p2156710
Bahman Mosallanejad ; Reza Avizeh; MohammadReza Tabandeh; Bahareh Hafezi Moghaddam. "Determination of the serum zinc level in urban and rural dogs of Ahvaz district, Southwestern Iran", Iranian Veterinary Journal, 16, 67, 2020, 54-59. magiran.com/p2156710
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال