ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حمیدرضا مسلمی، سید مرتضی حائریان، میثم تهرانی شریف، رامین مظاهری نژاد فرد، (1399). مطالعه هیستوپاتولوژیک گیاه کاپاریس اسپینوزا بر روند التیام جراحت تاندون آشیل در خرگوش، فصلنامه دامپزشکی ایران، 16(67)، 60-67. magiran.com/p2156711
HamidReza Moslemi , Seyyed Morteza Seyyed Morteza Haeryan, Meysam Tehrani Sharif, Ramin Mazaheri Nezhad Fard, (2020). Histopathological study of Capparis spinossa on the healing of experimental Achilles tendon injury in rabbits, Iranian Veterinary Journal, 16(67), 60-67. magiran.com/p2156711
حمیدرضا مسلمی، سید مرتضی حائریان، میثم تهرانی شریف، رامین مظاهری نژاد فرد، مطالعه هیستوپاتولوژیک گیاه کاپاریس اسپینوزا بر روند التیام جراحت تاندون آشیل در خرگوش. فصلنامه دامپزشکی ایران، 1399؛ 16(67): 60-67. magiran.com/p2156711
HamidReza Moslemi , Seyyed Morteza Seyyed Morteza Haeryan, Meysam Tehrani Sharif, Ramin Mazaheri Nezhad Fard, Histopathological study of Capparis spinossa on the healing of experimental Achilles tendon injury in rabbits, Iranian Veterinary Journal, 2020; 16(67): 60-67. magiran.com/p2156711
حمیدرضا مسلمی، سید مرتضی حائریان، میثم تهرانی شریف، رامین مظاهری نژاد فرد، "مطالعه هیستوپاتولوژیک گیاه کاپاریس اسپینوزا بر روند التیام جراحت تاندون آشیل در خرگوش"، فصلنامه دامپزشکی ایران 16، شماره 67 (1399): 60-67. magiran.com/p2156711
HamidReza Moslemi , Seyyed Morteza Seyyed Morteza Haeryan, Meysam Tehrani Sharif, Ramin Mazaheri Nezhad Fard, "Histopathological study of Capparis spinossa on the healing of experimental Achilles tendon injury in rabbits", Iranian Veterinary Journal 16, no.67 (2020): 60-67. magiran.com/p2156711
حمیدرضا مسلمی، سید مرتضی حائریان، میثم تهرانی شریف، رامین مظاهری نژاد فرد، (1399). 'مطالعه هیستوپاتولوژیک گیاه کاپاریس اسپینوزا بر روند التیام جراحت تاندون آشیل در خرگوش'، فصلنامه دامپزشکی ایران، 16(67)، صص.60-67. magiran.com/p2156711
HamidReza Moslemi , Seyyed Morteza Seyyed Morteza Haeryan, Meysam Tehrani Sharif, Ramin Mazaheri Nezhad Fard, (2020). 'Histopathological study of Capparis spinossa on the healing of experimental Achilles tendon injury in rabbits', Iranian Veterinary Journal, 16(67), pp.60-67. magiran.com/p2156711
حمیدرضا مسلمی؛ سید مرتضی حائریان؛ میثم تهرانی شریف؛ رامین مظاهری نژاد فرد. "مطالعه هیستوپاتولوژیک گیاه کاپاریس اسپینوزا بر روند التیام جراحت تاندون آشیل در خرگوش". فصلنامه دامپزشکی ایران، 16 ،67 ، 1399، 60-67. magiran.com/p2156711
HamidReza Moslemi ; Seyyed Morteza Seyyed Morteza Haeryan; Meysam Tehrani Sharif; Ramin Mazaheri Nezhad Fard. "Histopathological study of Capparis spinossa on the healing of experimental Achilles tendon injury in rabbits", Iranian Veterinary Journal, 16, 67, 2020, 60-67. magiran.com/p2156711
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال