ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بهروز نیک احوال، محمدسعید احراری خوافی، سکینه بهروزپور، سعید نظیفی، (1399). ارزیابی تغییرات استئوپروتگرین و تومور نکروزیس فاکتور آلفا در مایع مفصلی و سرم سگ های مبتلا به استئوآرتریت: مطالعه تجربی، فصلنامه دامپزشکی ایران، 16(67)، 68-74. magiran.com/p2156712
Behrooz Nikahval , MohammadSaeed Ahrari Khafi, Sakineh Behroozpoor, Saeed Nazifi, (2020). Evaluation of osteoprotegerin and tumor necrosis factor-α changes in synovial fluid and serum in dogs with osteoarthritis: An experimental study, Iranian Veterinary Journal, 16(67), 68-74. magiran.com/p2156712
بهروز نیک احوال، محمدسعید احراری خوافی، سکینه بهروزپور، سعید نظیفی، ارزیابی تغییرات استئوپروتگرین و تومور نکروزیس فاکتور آلفا در مایع مفصلی و سرم سگ های مبتلا به استئوآرتریت: مطالعه تجربی. فصلنامه دامپزشکی ایران، 1399؛ 16(67): 68-74. magiran.com/p2156712
Behrooz Nikahval , MohammadSaeed Ahrari Khafi, Sakineh Behroozpoor, Saeed Nazifi, Evaluation of osteoprotegerin and tumor necrosis factor-α changes in synovial fluid and serum in dogs with osteoarthritis: An experimental study, Iranian Veterinary Journal, 2020; 16(67): 68-74. magiran.com/p2156712
بهروز نیک احوال، محمدسعید احراری خوافی، سکینه بهروزپور، سعید نظیفی، "ارزیابی تغییرات استئوپروتگرین و تومور نکروزیس فاکتور آلفا در مایع مفصلی و سرم سگ های مبتلا به استئوآرتریت: مطالعه تجربی"، فصلنامه دامپزشکی ایران 16، شماره 67 (1399): 68-74. magiran.com/p2156712
Behrooz Nikahval , MohammadSaeed Ahrari Khafi, Sakineh Behroozpoor, Saeed Nazifi, "Evaluation of osteoprotegerin and tumor necrosis factor-α changes in synovial fluid and serum in dogs with osteoarthritis: An experimental study", Iranian Veterinary Journal 16, no.67 (2020): 68-74. magiran.com/p2156712
بهروز نیک احوال، محمدسعید احراری خوافی، سکینه بهروزپور، سعید نظیفی، (1399). 'ارزیابی تغییرات استئوپروتگرین و تومور نکروزیس فاکتور آلفا در مایع مفصلی و سرم سگ های مبتلا به استئوآرتریت: مطالعه تجربی'، فصلنامه دامپزشکی ایران، 16(67)، صص.68-74. magiran.com/p2156712
Behrooz Nikahval , MohammadSaeed Ahrari Khafi, Sakineh Behroozpoor, Saeed Nazifi, (2020). 'Evaluation of osteoprotegerin and tumor necrosis factor-α changes in synovial fluid and serum in dogs with osteoarthritis: An experimental study', Iranian Veterinary Journal, 16(67), pp.68-74. magiran.com/p2156712
بهروز نیک احوال؛ محمدسعید احراری خوافی؛ سکینه بهروزپور؛ سعید نظیفی. "ارزیابی تغییرات استئوپروتگرین و تومور نکروزیس فاکتور آلفا در مایع مفصلی و سرم سگ های مبتلا به استئوآرتریت: مطالعه تجربی". فصلنامه دامپزشکی ایران، 16 ،67 ، 1399، 68-74. magiran.com/p2156712
Behrooz Nikahval ; MohammadSaeed Ahrari Khafi; Sakineh Behroozpoor; Saeed Nazifi. "Evaluation of osteoprotegerin and tumor necrosis factor-α changes in synovial fluid and serum in dogs with osteoarthritis: An experimental study", Iranian Veterinary Journal, 16, 67, 2020, 68-74. magiran.com/p2156712
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال