ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیروس رفیعی اصل، غلامحسین خواجه، سیده میثاق جلالی، جواد جمشیدیان، آناهیتا رضائی، (1399). بررسی اثرات محافظتی بروملین در برابر تغییرات مارکرهای التهابی ناشی از مسمومیت ریوی با کادمیوم در موش صحرایی، فصلنامه دامپزشکی ایران، 16(67)، 75-88. magiran.com/p2156713
Sirous Rafiei Asl, Gholamhosein Khadjeh, Seyedeh Missagh Jalali , Javad Jamshidian, Anahita Rezaie, (2020). Investigating the protective effects of bromelain against inflammatory marker alterations induced by cadmium pulmonary intoxication in rat, Iranian Veterinary Journal, 16(67), 75-88. magiran.com/p2156713
سیروس رفیعی اصل، غلامحسین خواجه، سیده میثاق جلالی، جواد جمشیدیان، آناهیتا رضائی، بررسی اثرات محافظتی بروملین در برابر تغییرات مارکرهای التهابی ناشی از مسمومیت ریوی با کادمیوم در موش صحرایی. فصلنامه دامپزشکی ایران، 1399؛ 16(67): 75-88. magiran.com/p2156713
Sirous Rafiei Asl, Gholamhosein Khadjeh, Seyedeh Missagh Jalali , Javad Jamshidian, Anahita Rezaie, Investigating the protective effects of bromelain against inflammatory marker alterations induced by cadmium pulmonary intoxication in rat, Iranian Veterinary Journal, 2020; 16(67): 75-88. magiran.com/p2156713
سیروس رفیعی اصل، غلامحسین خواجه، سیده میثاق جلالی، جواد جمشیدیان، آناهیتا رضائی، "بررسی اثرات محافظتی بروملین در برابر تغییرات مارکرهای التهابی ناشی از مسمومیت ریوی با کادمیوم در موش صحرایی"، فصلنامه دامپزشکی ایران 16، شماره 67 (1399): 75-88. magiran.com/p2156713
Sirous Rafiei Asl, Gholamhosein Khadjeh, Seyedeh Missagh Jalali , Javad Jamshidian, Anahita Rezaie, "Investigating the protective effects of bromelain against inflammatory marker alterations induced by cadmium pulmonary intoxication in rat", Iranian Veterinary Journal 16, no.67 (2020): 75-88. magiran.com/p2156713
سیروس رفیعی اصل، غلامحسین خواجه، سیده میثاق جلالی، جواد جمشیدیان، آناهیتا رضائی، (1399). 'بررسی اثرات محافظتی بروملین در برابر تغییرات مارکرهای التهابی ناشی از مسمومیت ریوی با کادمیوم در موش صحرایی'، فصلنامه دامپزشکی ایران، 16(67)، صص.75-88. magiran.com/p2156713
Sirous Rafiei Asl, Gholamhosein Khadjeh, Seyedeh Missagh Jalali , Javad Jamshidian, Anahita Rezaie, (2020). 'Investigating the protective effects of bromelain against inflammatory marker alterations induced by cadmium pulmonary intoxication in rat', Iranian Veterinary Journal, 16(67), pp.75-88. magiran.com/p2156713
سیروس رفیعی اصل؛ غلامحسین خواجه؛ سیده میثاق جلالی؛ جواد جمشیدیان؛ آناهیتا رضائی. "بررسی اثرات محافظتی بروملین در برابر تغییرات مارکرهای التهابی ناشی از مسمومیت ریوی با کادمیوم در موش صحرایی". فصلنامه دامپزشکی ایران، 16 ،67 ، 1399، 75-88. magiran.com/p2156713
Sirous Rafiei Asl; Gholamhosein Khadjeh; Seyedeh Missagh Jalali ; Javad Jamshidian; Anahita Rezaie. "Investigating the protective effects of bromelain against inflammatory marker alterations induced by cadmium pulmonary intoxication in rat", Iranian Veterinary Journal, 16, 67, 2020, 75-88. magiran.com/p2156713
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال