ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسن رهیج طرفی، محمد راضی جلالی، صالح اسماعیل زاده، حسین نجف زاده ورزی، (1399). مطالعه بیوشیمیایی اثرات قلبی سم عقرب مزوبوتوس اوپئوس و نقش آنتی ونوم و کارودیلول در رت، فصلنامه دامپزشکی ایران، 16(67)، 89-98. magiran.com/p2156714
Hasan Rahayej Torfi, Mohammad Razi Jalali , Saleh Esmaeilzadeh, Hossein Najafzadeh Varzi, (2020). Biochemical study on cardiotoxic effects of Mesobuthus eupeus scorpion venom and the role of antivenom and carvedilol in rats, Iranian Veterinary Journal, 16(67), 89-98. magiran.com/p2156714
حسن رهیج طرفی، محمد راضی جلالی، صالح اسماعیل زاده، حسین نجف زاده ورزی، مطالعه بیوشیمیایی اثرات قلبی سم عقرب مزوبوتوس اوپئوس و نقش آنتی ونوم و کارودیلول در رت. فصلنامه دامپزشکی ایران، 1399؛ 16(67): 89-98. magiran.com/p2156714
Hasan Rahayej Torfi, Mohammad Razi Jalali , Saleh Esmaeilzadeh, Hossein Najafzadeh Varzi, Biochemical study on cardiotoxic effects of Mesobuthus eupeus scorpion venom and the role of antivenom and carvedilol in rats, Iranian Veterinary Journal, 2020; 16(67): 89-98. magiran.com/p2156714
حسن رهیج طرفی، محمد راضی جلالی، صالح اسماعیل زاده، حسین نجف زاده ورزی، "مطالعه بیوشیمیایی اثرات قلبی سم عقرب مزوبوتوس اوپئوس و نقش آنتی ونوم و کارودیلول در رت"، فصلنامه دامپزشکی ایران 16، شماره 67 (1399): 89-98. magiran.com/p2156714
Hasan Rahayej Torfi, Mohammad Razi Jalali , Saleh Esmaeilzadeh, Hossein Najafzadeh Varzi, "Biochemical study on cardiotoxic effects of Mesobuthus eupeus scorpion venom and the role of antivenom and carvedilol in rats", Iranian Veterinary Journal 16, no.67 (2020): 89-98. magiran.com/p2156714
حسن رهیج طرفی، محمد راضی جلالی، صالح اسماعیل زاده، حسین نجف زاده ورزی، (1399). 'مطالعه بیوشیمیایی اثرات قلبی سم عقرب مزوبوتوس اوپئوس و نقش آنتی ونوم و کارودیلول در رت'، فصلنامه دامپزشکی ایران، 16(67)، صص.89-98. magiran.com/p2156714
Hasan Rahayej Torfi, Mohammad Razi Jalali , Saleh Esmaeilzadeh, Hossein Najafzadeh Varzi, (2020). 'Biochemical study on cardiotoxic effects of Mesobuthus eupeus scorpion venom and the role of antivenom and carvedilol in rats', Iranian Veterinary Journal, 16(67), pp.89-98. magiran.com/p2156714
حسن رهیج طرفی؛ محمد راضی جلالی؛ صالح اسماعیل زاده؛ حسین نجف زاده ورزی. "مطالعه بیوشیمیایی اثرات قلبی سم عقرب مزوبوتوس اوپئوس و نقش آنتی ونوم و کارودیلول در رت". فصلنامه دامپزشکی ایران، 16 ،67 ، 1399، 89-98. magiran.com/p2156714
Hasan Rahayej Torfi; Mohammad Razi Jalali ; Saleh Esmaeilzadeh; Hossein Najafzadeh Varzi. "Biochemical study on cardiotoxic effects of Mesobuthus eupeus scorpion venom and the role of antivenom and carvedilol in rats", Iranian Veterinary Journal, 16, 67, 2020, 89-98. magiran.com/p2156714
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال