ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بابک داودی، علی زارعی، فریده اشرف گنجویی، (1399). بررسی بهبود نظام اطلاعاتی سبز در اماکن و سازمان های ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی، مجله مطالعات مدیریت ورزشی، 12(60)، 193-216. magiran.com/p2156922
Babak Davodi, Ali Zarei, Farideh Ashraf Ganjavi, (2020). Study on Improvement of Green Information System in Sport Facility and Organizations of Islamic Azad University, Journal of Sport Management Review, 12(60), 193-216. magiran.com/p2156922
بابک داودی، علی زارعی، فریده اشرف گنجویی، بررسی بهبود نظام اطلاعاتی سبز در اماکن و سازمان های ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی. مجله مطالعات مدیریت ورزشی، 1399؛ 12(60): 193-216. magiran.com/p2156922
Babak Davodi, Ali Zarei, Farideh Ashraf Ganjavi, Study on Improvement of Green Information System in Sport Facility and Organizations of Islamic Azad University, Journal of Sport Management Review, 2020; 12(60): 193-216. magiran.com/p2156922
بابک داودی، علی زارعی، فریده اشرف گنجویی، "بررسی بهبود نظام اطلاعاتی سبز در اماکن و سازمان های ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی"، مجله مطالعات مدیریت ورزشی 12، شماره 60 (1399): 193-216. magiran.com/p2156922
Babak Davodi, Ali Zarei, Farideh Ashraf Ganjavi, "Study on Improvement of Green Information System in Sport Facility and Organizations of Islamic Azad University", Journal of Sport Management Review 12, no.60 (2020): 193-216. magiran.com/p2156922
بابک داودی، علی زارعی، فریده اشرف گنجویی، (1399). 'بررسی بهبود نظام اطلاعاتی سبز در اماکن و سازمان های ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی'، مجله مطالعات مدیریت ورزشی، 12(60)، صص.193-216. magiran.com/p2156922
Babak Davodi, Ali Zarei, Farideh Ashraf Ganjavi, (2020). 'Study on Improvement of Green Information System in Sport Facility and Organizations of Islamic Azad University', Journal of Sport Management Review, 12(60), pp.193-216. magiran.com/p2156922
بابک داودی؛ علی زارعی؛ فریده اشرف گنجویی. "بررسی بهبود نظام اطلاعاتی سبز در اماکن و سازمان های ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی". مجله مطالعات مدیریت ورزشی، 12 ،60 ، 1399، 193-216. magiran.com/p2156922
Babak Davodi; Ali Zarei; Farideh Ashraf Ganjavi. "Study on Improvement of Green Information System in Sport Facility and Organizations of Islamic Azad University", Journal of Sport Management Review, 12, 60, 2020, 193-216. magiran.com/p2156922
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال