ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی صالحی سهل آبادی، علی کریم، اشکان خطابخش ، حمید سوری، (1399). ارزیابی وضعیت ارگونومیک کارکنان اداری با استفاده از روش ارزیابی سریع تنش اداری و بررسی ارتباط آن با شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی، مجله سلامت و بهداشت، 11(2)، 223-234. magiran.com/p2157212
A. Salehi Sahlabadi, A. Karim, A. Khatabakhsh, H. Soori, (2020). Ergonomic Evaluation of Office Staff by Rapid Office Strain Assessment Method and Its Relationship with the Prevalence of Musculoskeletal Disorders, Journal of Health, 11(2), 223-234. magiran.com/p2157212
علی صالحی سهل آبادی، علی کریم، اشکان خطابخش ، حمید سوری، ارزیابی وضعیت ارگونومیک کارکنان اداری با استفاده از روش ارزیابی سریع تنش اداری و بررسی ارتباط آن با شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی. مجله سلامت و بهداشت، 1399؛ 11(2): 223-234. magiran.com/p2157212
A. Salehi Sahlabadi, A. Karim, A. Khatabakhsh, H. Soori, Ergonomic Evaluation of Office Staff by Rapid Office Strain Assessment Method and Its Relationship with the Prevalence of Musculoskeletal Disorders, Journal of Health, 2020; 11(2): 223-234. magiran.com/p2157212
علی صالحی سهل آبادی، علی کریم، اشکان خطابخش ، حمید سوری، "ارزیابی وضعیت ارگونومیک کارکنان اداری با استفاده از روش ارزیابی سریع تنش اداری و بررسی ارتباط آن با شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی"، مجله سلامت و بهداشت 11، شماره 2 (1399): 223-234. magiran.com/p2157212
A. Salehi Sahlabadi, A. Karim, A. Khatabakhsh, H. Soori, "Ergonomic Evaluation of Office Staff by Rapid Office Strain Assessment Method and Its Relationship with the Prevalence of Musculoskeletal Disorders", Journal of Health 11, no.2 (2020): 223-234. magiran.com/p2157212
علی صالحی سهل آبادی، علی کریم، اشکان خطابخش ، حمید سوری، (1399). 'ارزیابی وضعیت ارگونومیک کارکنان اداری با استفاده از روش ارزیابی سریع تنش اداری و بررسی ارتباط آن با شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی'، مجله سلامت و بهداشت، 11(2)، صص.223-234. magiran.com/p2157212
A. Salehi Sahlabadi, A. Karim, A. Khatabakhsh, H. Soori, (2020). 'Ergonomic Evaluation of Office Staff by Rapid Office Strain Assessment Method and Its Relationship with the Prevalence of Musculoskeletal Disorders', Journal of Health, 11(2), pp.223-234. magiran.com/p2157212
علی صالحی سهل آبادی؛ علی کریم؛ اشکان خطابخش ؛ حمید سوری. "ارزیابی وضعیت ارگونومیک کارکنان اداری با استفاده از روش ارزیابی سریع تنش اداری و بررسی ارتباط آن با شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی". مجله سلامت و بهداشت، 11 ،2 ، 1399، 223-234. magiran.com/p2157212
A. Salehi Sahlabadi; A. Karim; A. Khatabakhsh; H. Soori. "Ergonomic Evaluation of Office Staff by Rapid Office Strain Assessment Method and Its Relationship with the Prevalence of Musculoskeletal Disorders", Journal of Health, 11, 2, 2020, 223-234. magiran.com/p2157212
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال