ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
داود صادق زاده اهری، یدالله فرایدی، (1399). بررسی تنوع در برخی صفات زراعی و عملکرد توده بومی عدس منطقه کوهین قزوین، مجله پژوهش های حبوبات ایران، 11(1)، 152-162. magiran.com/p2157407
Davoud Sadeghzadeh Ahari, Yadollah Farayedi, (2020). Study on variation of some agronomic traits and seed yield of a lentil landrace from Kouhin region in Ghazvin, Iranian Journal of Pulses Reseach, 11(1), 152-162. magiran.com/p2157407
داود صادق زاده اهری، یدالله فرایدی، بررسی تنوع در برخی صفات زراعی و عملکرد توده بومی عدس منطقه کوهین قزوین. مجله پژوهش های حبوبات ایران، 1399؛ 11(1): 152-162. magiran.com/p2157407
Davoud Sadeghzadeh Ahari, Yadollah Farayedi, Study on variation of some agronomic traits and seed yield of a lentil landrace from Kouhin region in Ghazvin, Iranian Journal of Pulses Reseach, 2020; 11(1): 152-162. magiran.com/p2157407
داود صادق زاده اهری، یدالله فرایدی، "بررسی تنوع در برخی صفات زراعی و عملکرد توده بومی عدس منطقه کوهین قزوین"، مجله پژوهش های حبوبات ایران 11، شماره 1 (1399): 152-162. magiran.com/p2157407
Davoud Sadeghzadeh Ahari, Yadollah Farayedi, "Study on variation of some agronomic traits and seed yield of a lentil landrace from Kouhin region in Ghazvin", Iranian Journal of Pulses Reseach 11, no.1 (2020): 152-162. magiran.com/p2157407
داود صادق زاده اهری، یدالله فرایدی، (1399). 'بررسی تنوع در برخی صفات زراعی و عملکرد توده بومی عدس منطقه کوهین قزوین'، مجله پژوهش های حبوبات ایران، 11(1)، صص.152-162. magiran.com/p2157407
Davoud Sadeghzadeh Ahari, Yadollah Farayedi, (2020). 'Study on variation of some agronomic traits and seed yield of a lentil landrace from Kouhin region in Ghazvin', Iranian Journal of Pulses Reseach, 11(1), pp.152-162. magiran.com/p2157407
داود صادق زاده اهری؛ یدالله فرایدی. "بررسی تنوع در برخی صفات زراعی و عملکرد توده بومی عدس منطقه کوهین قزوین". مجله پژوهش های حبوبات ایران، 11 ،1 ، 1399، 152-162. magiran.com/p2157407
Davoud Sadeghzadeh Ahari; Yadollah Farayedi. "Study on variation of some agronomic traits and seed yield of a lentil landrace from Kouhin region in Ghazvin", Iranian Journal of Pulses Reseach, 11, 1, 2020, 152-162. magiran.com/p2157407
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال