ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم مهبودی، شعله امیری، حسین مولوی، (1399). بررسی اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر تاب آوری و حل مساله در نوجوانان تحت دیالیز، دو فصلنامه مشاوره کاربردی، 10(1)، 1-25. magiran.com/p2157478
Maryam Mehboodi, Shole Amiri , Hossein Molavi, (2020). Effectiveness of Emotion Regulation Training on Resilience and Problem Solving Styles on Adolescents under Dialysis, Journal of Applied Counseling, 10(1), 1-25. magiran.com/p2157478
مریم مهبودی، شعله امیری، حسین مولوی، بررسی اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر تاب آوری و حل مساله در نوجوانان تحت دیالیز. دو فصلنامه مشاوره کاربردی، 1399؛ 10(1): 1-25. magiran.com/p2157478
Maryam Mehboodi, Shole Amiri , Hossein Molavi, Effectiveness of Emotion Regulation Training on Resilience and Problem Solving Styles on Adolescents under Dialysis, Journal of Applied Counseling, 2020; 10(1): 1-25. magiran.com/p2157478
مریم مهبودی، شعله امیری، حسین مولوی، "بررسی اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر تاب آوری و حل مساله در نوجوانان تحت دیالیز"، دو فصلنامه مشاوره کاربردی 10، شماره 1 (1399): 1-25. magiran.com/p2157478
Maryam Mehboodi, Shole Amiri , Hossein Molavi, "Effectiveness of Emotion Regulation Training on Resilience and Problem Solving Styles on Adolescents under Dialysis", Journal of Applied Counseling 10, no.1 (2020): 1-25. magiran.com/p2157478
مریم مهبودی، شعله امیری، حسین مولوی، (1399). 'بررسی اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر تاب آوری و حل مساله در نوجوانان تحت دیالیز'، دو فصلنامه مشاوره کاربردی، 10(1)، صص.1-25. magiran.com/p2157478
Maryam Mehboodi, Shole Amiri , Hossein Molavi, (2020). 'Effectiveness of Emotion Regulation Training on Resilience and Problem Solving Styles on Adolescents under Dialysis', Journal of Applied Counseling, 10(1), pp.1-25. magiran.com/p2157478
مریم مهبودی؛ شعله امیری؛ حسین مولوی. "بررسی اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر تاب آوری و حل مساله در نوجوانان تحت دیالیز". دو فصلنامه مشاوره کاربردی، 10 ،1 ، 1399، 1-25. magiran.com/p2157478
Maryam Mehboodi; Shole Amiri ; Hossein Molavi. "Effectiveness of Emotion Regulation Training on Resilience and Problem Solving Styles on Adolescents under Dialysis", Journal of Applied Counseling, 10, 1, 2020, 1-25. magiran.com/p2157478
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال