ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مرضیه صادق زاده، فرهاد خرمائی، مریم اسفندیاری، (1399). واکاوی مدلی برای تبیین احساس تنهایی دانش جویان دختر و پسر بر اساس صفات سه گانه های تاریک شخصیت: مطالعه ی نقش واسطه ای سبک های عشق ورزی، دو فصلنامه مشاوره کاربردی، 10(1)، 89-112. magiran.com/p2157482
Farhad Khormaei, Maryam Esfandyari, Marziyeh Sadeghzadeh , (2020). Exploring a Model for Explaining the Loneliness of Girl and Boy Students Based on the Dark Triad: Studying the mediating Role of Love Styles, Journal of Applied Counseling, 10(1), 89-112. magiran.com/p2157482
مرضیه صادق زاده، فرهاد خرمائی، مریم اسفندیاری، واکاوی مدلی برای تبیین احساس تنهایی دانش جویان دختر و پسر بر اساس صفات سه گانه های تاریک شخصیت: مطالعه ی نقش واسطه ای سبک های عشق ورزی. دو فصلنامه مشاوره کاربردی، 1399؛ 10(1): 89-112. magiran.com/p2157482
Farhad Khormaei, Maryam Esfandyari, Marziyeh Sadeghzadeh , Exploring a Model for Explaining the Loneliness of Girl and Boy Students Based on the Dark Triad: Studying the mediating Role of Love Styles, Journal of Applied Counseling, 2020; 10(1): 89-112. magiran.com/p2157482
مرضیه صادق زاده، فرهاد خرمائی، مریم اسفندیاری، "واکاوی مدلی برای تبیین احساس تنهایی دانش جویان دختر و پسر بر اساس صفات سه گانه های تاریک شخصیت: مطالعه ی نقش واسطه ای سبک های عشق ورزی"، دو فصلنامه مشاوره کاربردی 10، شماره 1 (1399): 89-112. magiran.com/p2157482
Farhad Khormaei, Maryam Esfandyari, Marziyeh Sadeghzadeh , "Exploring a Model for Explaining the Loneliness of Girl and Boy Students Based on the Dark Triad: Studying the mediating Role of Love Styles", Journal of Applied Counseling 10, no.1 (2020): 89-112. magiran.com/p2157482
مرضیه صادق زاده، فرهاد خرمائی، مریم اسفندیاری، (1399). 'واکاوی مدلی برای تبیین احساس تنهایی دانش جویان دختر و پسر بر اساس صفات سه گانه های تاریک شخصیت: مطالعه ی نقش واسطه ای سبک های عشق ورزی'، دو فصلنامه مشاوره کاربردی، 10(1)، صص.89-112. magiran.com/p2157482
Farhad Khormaei, Maryam Esfandyari, Marziyeh Sadeghzadeh , (2020). 'Exploring a Model for Explaining the Loneliness of Girl and Boy Students Based on the Dark Triad: Studying the mediating Role of Love Styles', Journal of Applied Counseling, 10(1), pp.89-112. magiran.com/p2157482
مرضیه صادق زاده؛ فرهاد خرمائی؛ مریم اسفندیاری. "واکاوی مدلی برای تبیین احساس تنهایی دانش جویان دختر و پسر بر اساس صفات سه گانه های تاریک شخصیت: مطالعه ی نقش واسطه ای سبک های عشق ورزی". دو فصلنامه مشاوره کاربردی، 10 ،1 ، 1399، 89-112. magiran.com/p2157482
Farhad Khormaei; Maryam Esfandyari; Marziyeh Sadeghzadeh . "Exploring a Model for Explaining the Loneliness of Girl and Boy Students Based on the Dark Triad: Studying the mediating Role of Love Styles", Journal of Applied Counseling, 10, 1, 2020, 89-112. magiran.com/p2157482
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال