ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نازنین اعظم نوری، رضا پیش قدم، الهام ناجی میدانی، (1399). نقش هیجامد در بار شناختی و درک جمله زبان آموزان، مجله مسائل در آموزش زبان انگلیسی، 9(1)، 29-55. magiran.com/p2157511
Nazanin Azamnouri, Reza Pishghadam , Elham Naji Meidani, (2020). The Role of Emotioncy in Cognitive Load and Sentence Comprehension of Language Learners, Issues in Language Teaching Journal, 9(1), 29-55. magiran.com/p2157511
نازنین اعظم نوری، رضا پیش قدم، الهام ناجی میدانی، نقش هیجامد در بار شناختی و درک جمله زبان آموزان. مجله مسائل در آموزش زبان انگلیسی، 1399؛ 9(1): 29-55. magiran.com/p2157511
Nazanin Azamnouri, Reza Pishghadam , Elham Naji Meidani, The Role of Emotioncy in Cognitive Load and Sentence Comprehension of Language Learners, Issues in Language Teaching Journal, 2020; 9(1): 29-55. magiran.com/p2157511
نازنین اعظم نوری، رضا پیش قدم، الهام ناجی میدانی، "نقش هیجامد در بار شناختی و درک جمله زبان آموزان"، مجله مسائل در آموزش زبان انگلیسی 9، شماره 1 (1399): 29-55. magiran.com/p2157511
Nazanin Azamnouri, Reza Pishghadam , Elham Naji Meidani, "The Role of Emotioncy in Cognitive Load and Sentence Comprehension of Language Learners", Issues in Language Teaching Journal 9, no.1 (2020): 29-55. magiran.com/p2157511
نازنین اعظم نوری، رضا پیش قدم، الهام ناجی میدانی، (1399). 'نقش هیجامد در بار شناختی و درک جمله زبان آموزان'، مجله مسائل در آموزش زبان انگلیسی، 9(1)، صص.29-55. magiran.com/p2157511
Nazanin Azamnouri, Reza Pishghadam , Elham Naji Meidani, (2020). 'The Role of Emotioncy in Cognitive Load and Sentence Comprehension of Language Learners', Issues in Language Teaching Journal, 9(1), pp.29-55. magiran.com/p2157511
نازنین اعظم نوری؛ رضا پیش قدم؛ الهام ناجی میدانی. "نقش هیجامد در بار شناختی و درک جمله زبان آموزان". مجله مسائل در آموزش زبان انگلیسی، 9 ،1 ، 1399، 29-55. magiran.com/p2157511
Nazanin Azamnouri; Reza Pishghadam ; Elham Naji Meidani. "The Role of Emotioncy in Cognitive Load and Sentence Comprehension of Language Learners", Issues in Language Teaching Journal, 9, 1, 2020, 29-55. magiran.com/p2157511
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال