ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهران رضوانی، مرضیه رضائی، کوروش تنهاپور، (1399). مدل وفادار سازی مشتریان در سازمان های نوظهور مبتنی بر شبکه های عصبی مصنوعی؛ مطالعه موردی: بانک های خصوصی نوظهور، فصلنامه تحقیقات بازاریابی نوین، 10(1)، 63-82. magiran.com/p2157559
Mehran Rezvani , Marzieh Rezaee, Kourosh Tanhapoor, (2020). Customer Loyalty Model in Emerging Organizations Based on Artificial Neural Networks (Case ‎Study: Emerging Private Banks‎, New Marketing Research Journal, 10(1), 63-82. magiran.com/p2157559
مهران رضوانی، مرضیه رضائی، کوروش تنهاپور، مدل وفادار سازی مشتریان در سازمان های نوظهور مبتنی بر شبکه های عصبی مصنوعی؛ مطالعه موردی: بانک های خصوصی نوظهور. فصلنامه تحقیقات بازاریابی نوین، 1399؛ 10(1): 63-82. magiran.com/p2157559
Mehran Rezvani , Marzieh Rezaee, Kourosh Tanhapoor, Customer Loyalty Model in Emerging Organizations Based on Artificial Neural Networks (Case ‎Study: Emerging Private Banks‎, New Marketing Research Journal, 2020; 10(1): 63-82. magiran.com/p2157559
مهران رضوانی، مرضیه رضائی، کوروش تنهاپور، "مدل وفادار سازی مشتریان در سازمان های نوظهور مبتنی بر شبکه های عصبی مصنوعی؛ مطالعه موردی: بانک های خصوصی نوظهور"، فصلنامه تحقیقات بازاریابی نوین 10، شماره 1 (1399): 63-82. magiran.com/p2157559
Mehran Rezvani , Marzieh Rezaee, Kourosh Tanhapoor, "Customer Loyalty Model in Emerging Organizations Based on Artificial Neural Networks (Case ‎Study: Emerging Private Banks‎", New Marketing Research Journal 10, no.1 (2020): 63-82. magiran.com/p2157559
مهران رضوانی، مرضیه رضائی، کوروش تنهاپور، (1399). 'مدل وفادار سازی مشتریان در سازمان های نوظهور مبتنی بر شبکه های عصبی مصنوعی؛ مطالعه موردی: بانک های خصوصی نوظهور'، فصلنامه تحقیقات بازاریابی نوین، 10(1)، صص.63-82. magiran.com/p2157559
Mehran Rezvani , Marzieh Rezaee, Kourosh Tanhapoor, (2020). 'Customer Loyalty Model in Emerging Organizations Based on Artificial Neural Networks (Case ‎Study: Emerging Private Banks‎', New Marketing Research Journal, 10(1), pp.63-82. magiran.com/p2157559
مهران رضوانی؛ مرضیه رضائی؛ کوروش تنهاپور. "مدل وفادار سازی مشتریان در سازمان های نوظهور مبتنی بر شبکه های عصبی مصنوعی؛ مطالعه موردی: بانک های خصوصی نوظهور". فصلنامه تحقیقات بازاریابی نوین، 10 ،1 ، 1399، 63-82. magiran.com/p2157559
Mehran Rezvani ; Marzieh Rezaee; Kourosh Tanhapoor. "Customer Loyalty Model in Emerging Organizations Based on Artificial Neural Networks (Case ‎Study: Emerging Private Banks‎", New Marketing Research Journal, 10, 1, 2020, 63-82. magiran.com/p2157559
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال