ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حمیدرضا سعیدنیا، زهرا محمد زاده، محمدرضا سعیدنیا، امیر محمودزاده، ندا قربانی، محمد حسن زاده، (1399). شناسایی الزامات سامانه خود مراقبتی مبتنی بر گوشی همراه هوشمند برای پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا (کووید-19)، دو ماهنامه میکروب شناسی پزشکی ایران، 14(3)، 241-251. magiran.com/p2157908
Hamidreza Saeidnia, Zahra Mohammadzadeh, Mohammadreza Saeidnia, Amir Mahmoodzadeh, Neda Ghorbani, Mohammad Hasanzadeh, (2020). Identifying Requirements of a Self-care System on Smartphones for Preventing Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), Iranian Journal of Medical Microbiology, 14(3), 241-251. magiran.com/p2157908
حمیدرضا سعیدنیا، زهرا محمد زاده، محمدرضا سعیدنیا، امیر محمودزاده، ندا قربانی، محمد حسن زاده، شناسایی الزامات سامانه خود مراقبتی مبتنی بر گوشی همراه هوشمند برای پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا (کووید-19). دو ماهنامه میکروب شناسی پزشکی ایران، 1399؛ 14(3): 241-251. magiran.com/p2157908
Hamidreza Saeidnia, Zahra Mohammadzadeh, Mohammadreza Saeidnia, Amir Mahmoodzadeh, Neda Ghorbani, Mohammad Hasanzadeh, Identifying Requirements of a Self-care System on Smartphones for Preventing Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), Iranian Journal of Medical Microbiology, 2020; 14(3): 241-251. magiran.com/p2157908
حمیدرضا سعیدنیا، زهرا محمد زاده، محمدرضا سعیدنیا، امیر محمودزاده، ندا قربانی، محمد حسن زاده، "شناسایی الزامات سامانه خود مراقبتی مبتنی بر گوشی همراه هوشمند برای پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا (کووید-19)"، دو ماهنامه میکروب شناسی پزشکی ایران 14، شماره 3 (1399): 241-251. magiran.com/p2157908
Hamidreza Saeidnia, Zahra Mohammadzadeh, Mohammadreza Saeidnia, Amir Mahmoodzadeh, Neda Ghorbani, Mohammad Hasanzadeh, "Identifying Requirements of a Self-care System on Smartphones for Preventing Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)", Iranian Journal of Medical Microbiology 14, no.3 (2020): 241-251. magiran.com/p2157908
حمیدرضا سعیدنیا، زهرا محمد زاده، محمدرضا سعیدنیا، امیر محمودزاده، ندا قربانی، محمد حسن زاده، (1399). 'شناسایی الزامات سامانه خود مراقبتی مبتنی بر گوشی همراه هوشمند برای پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا (کووید-19)'، دو ماهنامه میکروب شناسی پزشکی ایران، 14(3)، صص.241-251. magiran.com/p2157908
Hamidreza Saeidnia, Zahra Mohammadzadeh, Mohammadreza Saeidnia, Amir Mahmoodzadeh, Neda Ghorbani, Mohammad Hasanzadeh, (2020). 'Identifying Requirements of a Self-care System on Smartphones for Preventing Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)', Iranian Journal of Medical Microbiology, 14(3), pp.241-251. magiran.com/p2157908
حمیدرضا سعیدنیا؛ زهرا محمد زاده؛ محمدرضا سعیدنیا؛ امیر محمودزاده؛ ندا قربانی؛ محمد حسن زاده. "شناسایی الزامات سامانه خود مراقبتی مبتنی بر گوشی همراه هوشمند برای پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا (کووید-19)". دو ماهنامه میکروب شناسی پزشکی ایران، 14 ،3 ، 1399، 241-251. magiran.com/p2157908
Hamidreza Saeidnia; Zahra Mohammadzadeh; Mohammadreza Saeidnia; Amir Mahmoodzadeh; Neda Ghorbani; Mohammad Hasanzadeh. "Identifying Requirements of a Self-care System on Smartphones for Preventing Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)", Iranian Journal of Medical Microbiology, 14, 3, 2020, 241-251. magiran.com/p2157908
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال