ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حبیبه احمدی پور، هورآسا رضوی طباطبایی، (1399). عوامل خطر مرتبط با سقوط در سالمندان مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت شهر کرمان: یک مطالعه ی مقطعی، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 38(578)، 376-382. magiran.com/p2157952
Habibeh Ahmadipour, Hoorasa Razavi Tabatabaei, (2020). Risk Factors Related to Falling in the Elderly Referred to Health Service Centers, Kerman City, Iran: A Cross-Sectional Study, Journal Of Isfahan Medical School, 38(578), 376-382. magiran.com/p2157952
حبیبه احمدی پور، هورآسا رضوی طباطبایی، عوامل خطر مرتبط با سقوط در سالمندان مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت شهر کرمان: یک مطالعه ی مقطعی. مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 1399؛ 38(578): 376-382. magiran.com/p2157952
Habibeh Ahmadipour, Hoorasa Razavi Tabatabaei, Risk Factors Related to Falling in the Elderly Referred to Health Service Centers, Kerman City, Iran: A Cross-Sectional Study, Journal Of Isfahan Medical School, 2020; 38(578): 376-382. magiran.com/p2157952
حبیبه احمدی پور، هورآسا رضوی طباطبایی، "عوامل خطر مرتبط با سقوط در سالمندان مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت شهر کرمان: یک مطالعه ی مقطعی"، مجله دانشکده پزشکی اصفهان 38، شماره 578 (1399): 376-382. magiran.com/p2157952
Habibeh Ahmadipour, Hoorasa Razavi Tabatabaei, "Risk Factors Related to Falling in the Elderly Referred to Health Service Centers, Kerman City, Iran: A Cross-Sectional Study", Journal Of Isfahan Medical School 38, no.578 (2020): 376-382. magiran.com/p2157952
حبیبه احمدی پور، هورآسا رضوی طباطبایی، (1399). 'عوامل خطر مرتبط با سقوط در سالمندان مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت شهر کرمان: یک مطالعه ی مقطعی'، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 38(578)، صص.376-382. magiran.com/p2157952
Habibeh Ahmadipour, Hoorasa Razavi Tabatabaei, (2020). 'Risk Factors Related to Falling in the Elderly Referred to Health Service Centers, Kerman City, Iran: A Cross-Sectional Study', Journal Of Isfahan Medical School, 38(578), pp.376-382. magiran.com/p2157952
حبیبه احمدی پور؛ هورآسا رضوی طباطبایی. "عوامل خطر مرتبط با سقوط در سالمندان مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت شهر کرمان: یک مطالعه ی مقطعی". مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 38 ،578 ، 1399، 376-382. magiran.com/p2157952
Habibeh Ahmadipour; Hoorasa Razavi Tabatabaei. "Risk Factors Related to Falling in the Elderly Referred to Health Service Centers, Kerman City, Iran: A Cross-Sectional Study", Journal Of Isfahan Medical School, 38, 578, 2020, 376-382. magiran.com/p2157952
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال