ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رضا قائمی، علیرضا رحمتی، علیرضا مقصدی، (1399). رو کش بتنی اصلاح شده با لاتکس (LMC) و کاربرد های آن (نمونه آزمایشی در قطعه یک آزاد راه تهران - شمال)، نشریه مصالح و سازه های بتنی، 5(1)، 118-140. magiran.com/p2158244
Reza Ghaemi, Alireza Rahmati, Alireza Maghsadi , (2020). latex modified concrete (LMC) overlays and it’s applications, Journal of Concrete Structure and Materials, 5(1), 118-140. magiran.com/p2158244
رضا قائمی، علیرضا رحمتی، علیرضا مقصدی، رو کش بتنی اصلاح شده با لاتکس (LMC) و کاربرد های آن (نمونه آزمایشی در قطعه یک آزاد راه تهران - شمال). نشریه مصالح و سازه های بتنی، 1399؛ 5(1): 118-140. magiran.com/p2158244
Reza Ghaemi, Alireza Rahmati, Alireza Maghsadi , latex modified concrete (LMC) overlays and it’s applications, Journal of Concrete Structure and Materials, 2020; 5(1): 118-140. magiran.com/p2158244
رضا قائمی، علیرضا رحمتی، علیرضا مقصدی، "رو کش بتنی اصلاح شده با لاتکس (LMC) و کاربرد های آن (نمونه آزمایشی در قطعه یک آزاد راه تهران - شمال)"، نشریه مصالح و سازه های بتنی 5، شماره 1 (1399): 118-140. magiran.com/p2158244
Reza Ghaemi, Alireza Rahmati, Alireza Maghsadi , "latex modified concrete (LMC) overlays and it’s applications", Journal of Concrete Structure and Materials 5, no.1 (2020): 118-140. magiran.com/p2158244
رضا قائمی، علیرضا رحمتی، علیرضا مقصدی، (1399). 'رو کش بتنی اصلاح شده با لاتکس (LMC) و کاربرد های آن (نمونه آزمایشی در قطعه یک آزاد راه تهران - شمال)'، نشریه مصالح و سازه های بتنی، 5(1)، صص.118-140. magiran.com/p2158244
Reza Ghaemi, Alireza Rahmati, Alireza Maghsadi , (2020). 'latex modified concrete (LMC) overlays and it’s applications', Journal of Concrete Structure and Materials, 5(1), pp.118-140. magiran.com/p2158244
رضا قائمی؛ علیرضا رحمتی؛ علیرضا مقصدی. "رو کش بتنی اصلاح شده با لاتکس (LMC) و کاربرد های آن (نمونه آزمایشی در قطعه یک آزاد راه تهران - شمال)". نشریه مصالح و سازه های بتنی، 5 ،1 ، 1399، 118-140. magiran.com/p2158244
Reza Ghaemi; Alireza Rahmati; Alireza Maghsadi . "latex modified concrete (LMC) overlays and it’s applications", Journal of Concrete Structure and Materials, 5, 1, 2020, 118-140. magiran.com/p2158244
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال