ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
الهام ویسه، (1399). مطالعه و بررسی برای بازسازی تزیینات سردر عالی قاپوی اردبیل، فصلنامه اثر، 39(83)، 88-100. magiran.com/p2158329
Elham Veisseh, (2020). A survey conducted to reconstruct Ali-Qapu Transom embellishments, Athar Journal, 39(83), 88-100. magiran.com/p2158329
الهام ویسه، مطالعه و بررسی برای بازسازی تزیینات سردر عالی قاپوی اردبیل. فصلنامه اثر، 1399؛ 39(83): 88-100. magiran.com/p2158329
Elham Veisseh, A survey conducted to reconstruct Ali-Qapu Transom embellishments, Athar Journal, 2020; 39(83): 88-100. magiran.com/p2158329
الهام ویسه، "مطالعه و بررسی برای بازسازی تزیینات سردر عالی قاپوی اردبیل"، فصلنامه اثر 39، شماره 83 (1399): 88-100. magiran.com/p2158329
Elham Veisseh, "A survey conducted to reconstruct Ali-Qapu Transom embellishments", Athar Journal 39, no.83 (2020): 88-100. magiran.com/p2158329
الهام ویسه، (1399). 'مطالعه و بررسی برای بازسازی تزیینات سردر عالی قاپوی اردبیل'، فصلنامه اثر، 39(83)، صص.88-100. magiran.com/p2158329
Elham Veisseh, (2020). 'A survey conducted to reconstruct Ali-Qapu Transom embellishments', Athar Journal, 39(83), pp.88-100. magiran.com/p2158329
الهام ویسه. "مطالعه و بررسی برای بازسازی تزیینات سردر عالی قاپوی اردبیل". فصلنامه اثر، 39 ،83 ، 1399، 88-100. magiran.com/p2158329
Elham Veisseh. "A survey conducted to reconstruct Ali-Qapu Transom embellishments", Athar Journal, 39, 83, 2020, 88-100. magiran.com/p2158329
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال