ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
احترام رضایی، سکینه غلام پور دهکی، (1399). معرفی نسخه ی خطی «مناظره گوهرها»؛ مفصل ترین مناظره منثور فارسی، مجله متن شناسی ادب فارسی، 12(2)، 115-131. magiran.com/p2158399
Eehteram Rezaee , Sekineh Gholampour Dehaki, (2020). Introduction of ‘Monazere-y-e Goharhā’ (Debate of Jewels): the most comprehensive prose debate in the Persian literature, Textual Criticism of Persian Literature, 12(2), 115-131. magiran.com/p2158399
احترام رضایی، سکینه غلام پور دهکی، معرفی نسخه ی خطی «مناظره گوهرها»؛ مفصل ترین مناظره منثور فارسی. مجله متن شناسی ادب فارسی، 1399؛ 12(2): 115-131. magiran.com/p2158399
Eehteram Rezaee , Sekineh Gholampour Dehaki, Introduction of ‘Monazere-y-e Goharhā’ (Debate of Jewels): the most comprehensive prose debate in the Persian literature, Textual Criticism of Persian Literature, 2020; 12(2): 115-131. magiran.com/p2158399
احترام رضایی، سکینه غلام پور دهکی، "معرفی نسخه ی خطی «مناظره گوهرها»؛ مفصل ترین مناظره منثور فارسی"، مجله متن شناسی ادب فارسی 12، شماره 2 (1399): 115-131. magiran.com/p2158399
Eehteram Rezaee , Sekineh Gholampour Dehaki, "Introduction of ‘Monazere-y-e Goharhā’ (Debate of Jewels): the most comprehensive prose debate in the Persian literature", Textual Criticism of Persian Literature 12, no.2 (2020): 115-131. magiran.com/p2158399
احترام رضایی، سکینه غلام پور دهکی، (1399). 'معرفی نسخه ی خطی «مناظره گوهرها»؛ مفصل ترین مناظره منثور فارسی'، مجله متن شناسی ادب فارسی، 12(2)، صص.115-131. magiran.com/p2158399
Eehteram Rezaee , Sekineh Gholampour Dehaki, (2020). 'Introduction of ‘Monazere-y-e Goharhā’ (Debate of Jewels): the most comprehensive prose debate in the Persian literature', Textual Criticism of Persian Literature, 12(2), pp.115-131. magiran.com/p2158399
احترام رضایی؛ سکینه غلام پور دهکی. "معرفی نسخه ی خطی «مناظره گوهرها»؛ مفصل ترین مناظره منثور فارسی". مجله متن شناسی ادب فارسی، 12 ،2 ، 1399، 115-131. magiran.com/p2158399
Eehteram Rezaee ; Sekineh Gholampour Dehaki. "Introduction of ‘Monazere-y-e Goharhā’ (Debate of Jewels): the most comprehensive prose debate in the Persian literature", Textual Criticism of Persian Literature, 12, 2, 2020, 115-131. magiran.com/p2158399
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال