ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نوش آفرین نیکنام، سید صدرالدین شجاع الدین، ملیحه حدادنژاد، (1399). مقایسه اثر هشت هفته تمرین متداول و ثباتی عملکردی بر درد و عملکرد حرکتی زنان با درد کشککی - رانی، مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 22(2)، 49-57. magiran.com/p2158590
Noushafarin Niknam, Seyed Sadradin Shojaedin, Malihe Hadadnezhad, (2020). Effect of eight weeks of standard training and functional stabilization on pain and functional movement in women with patellofemoral pain, Journal of Gorgan University of Medical Sciences, 22(2), 49-57. magiran.com/p2158590
نوش آفرین نیکنام، سید صدرالدین شجاع الدین، ملیحه حدادنژاد، مقایسه اثر هشت هفته تمرین متداول و ثباتی عملکردی بر درد و عملکرد حرکتی زنان با درد کشککی - رانی. مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 1399؛ 22(2): 49-57. magiran.com/p2158590
Noushafarin Niknam, Seyed Sadradin Shojaedin, Malihe Hadadnezhad, Effect of eight weeks of standard training and functional stabilization on pain and functional movement in women with patellofemoral pain, Journal of Gorgan University of Medical Sciences, 2020; 22(2): 49-57. magiran.com/p2158590
نوش آفرین نیکنام، سید صدرالدین شجاع الدین، ملیحه حدادنژاد، "مقایسه اثر هشت هفته تمرین متداول و ثباتی عملکردی بر درد و عملکرد حرکتی زنان با درد کشککی - رانی"، مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان 22، شماره 2 (1399): 49-57. magiran.com/p2158590
Noushafarin Niknam, Seyed Sadradin Shojaedin, Malihe Hadadnezhad, "Effect of eight weeks of standard training and functional stabilization on pain and functional movement in women with patellofemoral pain", Journal of Gorgan University of Medical Sciences 22, no.2 (2020): 49-57. magiran.com/p2158590
نوش آفرین نیکنام، سید صدرالدین شجاع الدین، ملیحه حدادنژاد، (1399). 'مقایسه اثر هشت هفته تمرین متداول و ثباتی عملکردی بر درد و عملکرد حرکتی زنان با درد کشککی - رانی'، مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 22(2)، صص.49-57. magiran.com/p2158590
Noushafarin Niknam, Seyed Sadradin Shojaedin, Malihe Hadadnezhad, (2020). 'Effect of eight weeks of standard training and functional stabilization on pain and functional movement in women with patellofemoral pain', Journal of Gorgan University of Medical Sciences, 22(2), pp.49-57. magiran.com/p2158590
نوش آفرین نیکنام؛ سید صدرالدین شجاع الدین؛ ملیحه حدادنژاد. "مقایسه اثر هشت هفته تمرین متداول و ثباتی عملکردی بر درد و عملکرد حرکتی زنان با درد کشککی - رانی". مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 22 ،2 ، 1399، 49-57. magiran.com/p2158590
Noushafarin Niknam; Seyed Sadradin Shojaedin; Malihe Hadadnezhad. "Effect of eight weeks of standard training and functional stabilization on pain and functional movement in women with patellofemoral pain", Journal of Gorgan University of Medical Sciences, 22, 2, 2020, 49-57. magiran.com/p2158590
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال