ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدحسین رمضانی قوام آبادی، ایمان منتظری قهجاورستانی، حمزه پیرنیا، (1399). گستره صلاحیت دیوان بین المللی کیفری بر جنایات جنگی ارتکابی در مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی، نشریه حقوق بین المللی کیفری، 1(1)، 23-46. magiran.com/p2158820
Mohammad Hossein Ramezani Ghavam Abadi, Iman Montazeri Ghahjavarestani, Hamzeh Pirnia, (2020). Scope of the Jurisdiction of the International Criminal Court over War Crimes Committed in non-International Armed Conflicts, Journal of International Criminal Law, 1(1), 23-46. magiran.com/p2158820
محمدحسین رمضانی قوام آبادی، ایمان منتظری قهجاورستانی، حمزه پیرنیا، گستره صلاحیت دیوان بین المللی کیفری بر جنایات جنگی ارتکابی در مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی. نشریه حقوق بین المللی کیفری، 1399؛ 1(1): 23-46. magiran.com/p2158820
Mohammad Hossein Ramezani Ghavam Abadi, Iman Montazeri Ghahjavarestani, Hamzeh Pirnia, Scope of the Jurisdiction of the International Criminal Court over War Crimes Committed in non-International Armed Conflicts, Journal of International Criminal Law, 2020; 1(1): 23-46. magiran.com/p2158820
محمدحسین رمضانی قوام آبادی، ایمان منتظری قهجاورستانی، حمزه پیرنیا، "گستره صلاحیت دیوان بین المللی کیفری بر جنایات جنگی ارتکابی در مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی"، نشریه حقوق بین المللی کیفری 1، شماره 1 (1399): 23-46. magiran.com/p2158820
Mohammad Hossein Ramezani Ghavam Abadi, Iman Montazeri Ghahjavarestani, Hamzeh Pirnia, "Scope of the Jurisdiction of the International Criminal Court over War Crimes Committed in non-International Armed Conflicts", Journal of International Criminal Law 1, no.1 (2020): 23-46. magiran.com/p2158820
محمدحسین رمضانی قوام آبادی، ایمان منتظری قهجاورستانی، حمزه پیرنیا، (1399). 'گستره صلاحیت دیوان بین المللی کیفری بر جنایات جنگی ارتکابی در مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی'، نشریه حقوق بین المللی کیفری، 1(1)، صص.23-46. magiran.com/p2158820
Mohammad Hossein Ramezani Ghavam Abadi, Iman Montazeri Ghahjavarestani, Hamzeh Pirnia, (2020). 'Scope of the Jurisdiction of the International Criminal Court over War Crimes Committed in non-International Armed Conflicts', Journal of International Criminal Law, 1(1), pp.23-46. magiran.com/p2158820
محمدحسین رمضانی قوام آبادی؛ ایمان منتظری قهجاورستانی؛ حمزه پیرنیا. "گستره صلاحیت دیوان بین المللی کیفری بر جنایات جنگی ارتکابی در مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی". نشریه حقوق بین المللی کیفری، 1 ،1 ، 1399، 23-46. magiran.com/p2158820
Mohammad Hossein Ramezani Ghavam Abadi; Iman Montazeri Ghahjavarestani; Hamzeh Pirnia. "Scope of the Jurisdiction of the International Criminal Court over War Crimes Committed in non-International Armed Conflicts", Journal of International Criminal Law, 1, 1, 2020, 23-46. magiran.com/p2158820
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال