ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
پیمان لالوند، علی حیدر نصرالهی، محمد خرمیان، مهری سعیدی نیا، (1399). ارزیابی شاخص CWSI برای سه رقم ذرت تحت رژیم های آبیاری قطره ای (اراضی شمال خوزستان)، فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک، 9(4)، 57-70. magiran.com/p2158865
Ali Heydar Nasrolahi _, (2020). Evaluation of CWSI for Three of Corn Cultivars under Drip Irrigation Regimes (The Lands of Khuzestan Northern), Journal of Water and Soil Resources Conservation, 9(4), 57-70. magiran.com/p2158865
پیمان لالوند، علی حیدر نصرالهی، محمد خرمیان، مهری سعیدی نیا، ارزیابی شاخص CWSI برای سه رقم ذرت تحت رژیم های آبیاری قطره ای (اراضی شمال خوزستان). فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک، 1399؛ 9(4): 57-70. magiran.com/p2158865
Ali Heydar Nasrolahi _, Evaluation of CWSI for Three of Corn Cultivars under Drip Irrigation Regimes (The Lands of Khuzestan Northern), Journal of Water and Soil Resources Conservation, 2020; 9(4): 57-70. magiran.com/p2158865
پیمان لالوند، علی حیدر نصرالهی، محمد خرمیان، مهری سعیدی نیا، "ارزیابی شاخص CWSI برای سه رقم ذرت تحت رژیم های آبیاری قطره ای (اراضی شمال خوزستان)"، فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک 9، شماره 4 (1399): 57-70. magiran.com/p2158865
Ali Heydar Nasrolahi _, "Evaluation of CWSI for Three of Corn Cultivars under Drip Irrigation Regimes (The Lands of Khuzestan Northern)", Journal of Water and Soil Resources Conservation 9, no.4 (2020): 57-70. magiran.com/p2158865
پیمان لالوند، علی حیدر نصرالهی، محمد خرمیان، مهری سعیدی نیا، (1399). 'ارزیابی شاخص CWSI برای سه رقم ذرت تحت رژیم های آبیاری قطره ای (اراضی شمال خوزستان)'، فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک، 9(4)، صص.57-70. magiran.com/p2158865
Ali Heydar Nasrolahi _, (2020). 'Evaluation of CWSI for Three of Corn Cultivars under Drip Irrigation Regimes (The Lands of Khuzestan Northern)', Journal of Water and Soil Resources Conservation, 9(4), pp.57-70. magiran.com/p2158865
پیمان لالوند؛ علی حیدر نصرالهی؛ محمد خرمیان؛ مهری سعیدی نیا. "ارزیابی شاخص CWSI برای سه رقم ذرت تحت رژیم های آبیاری قطره ای (اراضی شمال خوزستان)". فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک، 9 ،4 ، 1399، 57-70. magiran.com/p2158865
Ali Heydar Nasrolahi _. "Evaluation of CWSI for Three of Corn Cultivars under Drip Irrigation Regimes (The Lands of Khuzestan Northern)", Journal of Water and Soil Resources Conservation, 9, 4, 2020, 57-70. magiran.com/p2158865
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال