ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
، (1399). افزایش شاخص توده بدنی باعث افزایش ماتریکس متالوپروتئیناز 9 و کاهش اینترلوکین 10 در سندرم تخمدان پلی کیستیک میشود: یک مطالعه مقطعی، مجله بین المللی زیست پزشکی طب تولید مثل، 18(8)، 605-610. magiran.com/p2158914
Angel Mercy Sylus, Hanumanthappa Nandeesha, Chitra Thiagaraju, (2020). Matrix metalloproteinase-9 increases and Interleukin-10 reduces with increase in body mass index in polycystic ovary syndrome: A cross-sectional study, International Journal of Reproductive BioMedicine, 18(8), 605-610. magiran.com/p2158914
، افزایش شاخص توده بدنی باعث افزایش ماتریکس متالوپروتئیناز 9 و کاهش اینترلوکین 10 در سندرم تخمدان پلی کیستیک میشود: یک مطالعه مقطعی. مجله بین المللی زیست پزشکی طب تولید مثل، 1399؛ 18(8): 605-610. magiran.com/p2158914
Angel Mercy Sylus, Hanumanthappa Nandeesha, Chitra Thiagaraju, Matrix metalloproteinase-9 increases and Interleukin-10 reduces with increase in body mass index in polycystic ovary syndrome: A cross-sectional study, International Journal of Reproductive BioMedicine, 2020; 18(8): 605-610. magiran.com/p2158914
، "افزایش شاخص توده بدنی باعث افزایش ماتریکس متالوپروتئیناز 9 و کاهش اینترلوکین 10 در سندرم تخمدان پلی کیستیک میشود: یک مطالعه مقطعی"، مجله بین المللی زیست پزشکی طب تولید مثل 18، شماره 8 (1399): 605-610. magiran.com/p2158914
Angel Mercy Sylus, Hanumanthappa Nandeesha, Chitra Thiagaraju, "Matrix metalloproteinase-9 increases and Interleukin-10 reduces with increase in body mass index in polycystic ovary syndrome: A cross-sectional study", International Journal of Reproductive BioMedicine 18, no.8 (2020): 605-610. magiran.com/p2158914
، (1399). 'افزایش شاخص توده بدنی باعث افزایش ماتریکس متالوپروتئیناز 9 و کاهش اینترلوکین 10 در سندرم تخمدان پلی کیستیک میشود: یک مطالعه مقطعی'، مجله بین المللی زیست پزشکی طب تولید مثل، 18(8)، صص.605-610. magiran.com/p2158914
Angel Mercy Sylus, Hanumanthappa Nandeesha, Chitra Thiagaraju, (2020). 'Matrix metalloproteinase-9 increases and Interleukin-10 reduces with increase in body mass index in polycystic ovary syndrome: A cross-sectional study', International Journal of Reproductive BioMedicine, 18(8), pp.605-610. magiran.com/p2158914
. "افزایش شاخص توده بدنی باعث افزایش ماتریکس متالوپروتئیناز 9 و کاهش اینترلوکین 10 در سندرم تخمدان پلی کیستیک میشود: یک مطالعه مقطعی". مجله بین المللی زیست پزشکی طب تولید مثل، 18 ،8 ، 1399، 605-610. magiran.com/p2158914
Angel Mercy Sylus; Hanumanthappa Nandeesha; Chitra Thiagaraju. "Matrix metalloproteinase-9 increases and Interleukin-10 reduces with increase in body mass index in polycystic ovary syndrome: A cross-sectional study", International Journal of Reproductive BioMedicine, 18, 8, 2020, 605-610. magiran.com/p2158914
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال