ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امیر راستین، سید مرتضی حسینی شاهرودی، (1399). فاعلیت یا قابلیت نفس در ادراک جزئیات و بررسی نتایج حاصل از پذیرش هر یک در اندیشه صدرا، نشریه آموزه های فلسفه اسلامی، 26، 133-156. magiran.com/p2159088
Amir Rastin, S. Morteza Hosseini Shahroudi, (2020). Activity or Capability of the Soul in Perceiving of Details and Examining the Results of Accepting Each One in Ṣadra’s Thought, , 26, 133-156. magiran.com/p2159088
امیر راستین، سید مرتضی حسینی شاهرودی، فاعلیت یا قابلیت نفس در ادراک جزئیات و بررسی نتایج حاصل از پذیرش هر یک در اندیشه صدرا. نشریه آموزه های فلسفه اسلامی، 1399؛ 26: 133-156. magiran.com/p2159088
Amir Rastin, S. Morteza Hosseini Shahroudi, Activity or Capability of the Soul in Perceiving of Details and Examining the Results of Accepting Each One in Ṣadra’s Thought, , 2020; 26: 133-156. magiran.com/p2159088
امیر راستین، سید مرتضی حسینی شاهرودی، "فاعلیت یا قابلیت نفس در ادراک جزئیات و بررسی نتایج حاصل از پذیرش هر یک در اندیشه صدرا"، نشریه آموزه های فلسفه اسلامی ،26 (1399): 133-156. magiran.com/p2159088
Amir Rastin, S. Morteza Hosseini Shahroudi, "Activity or Capability of the Soul in Perceiving of Details and Examining the Results of Accepting Each One in Ṣadra’s Thought", no. 26 (2020): 133-156. magiran.com/p2159088
امیر راستین، سید مرتضی حسینی شاهرودی، (1399). 'فاعلیت یا قابلیت نفس در ادراک جزئیات و بررسی نتایج حاصل از پذیرش هر یک در اندیشه صدرا'، نشریه آموزه های فلسفه اسلامی، 26، صص.133-156. magiran.com/p2159088
Amir Rastin, S. Morteza Hosseini Shahroudi, (2020). 'Activity or Capability of the Soul in Perceiving of Details and Examining the Results of Accepting Each One in Ṣadra’s Thought', , 26, pp.133-156. magiran.com/p2159088
امیر راستین؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی. "فاعلیت یا قابلیت نفس در ادراک جزئیات و بررسی نتایج حاصل از پذیرش هر یک در اندیشه صدرا". نشریه آموزه های فلسفه اسلامی، 26 ، 1399، 133-156. magiran.com/p2159088
Amir Rastin; S. Morteza Hosseini Shahroudi. "Activity or Capability of the Soul in Perceiving of Details and Examining the Results of Accepting Each One in Ṣadra’s Thought", , 26, 2020, 133-156. magiran.com/p2159088
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال