ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید محمود میرخلیلی، علی عسگری مروت، مجتبی بهرامی گرو، (1399). نقش عدالت سازمانی در پیشگیری از فساد اداری، پژوهشنامه حقوق کیفری، 11(1)، 275-296. magiran.com/p2159125
Seyyed Mahmoud MirKhalili , Ali Asgari Morovat, Mojtaba Bahrami Gero, (2020). The Role of Organizational Justice in the Prevention of Administrative Corruption, A Biannual Journal Criminal Law Research, 11(1), 275-296. magiran.com/p2159125
سید محمود میرخلیلی، علی عسگری مروت، مجتبی بهرامی گرو، نقش عدالت سازمانی در پیشگیری از فساد اداری. پژوهشنامه حقوق کیفری، 1399؛ 11(1): 275-296. magiran.com/p2159125
Seyyed Mahmoud MirKhalili , Ali Asgari Morovat, Mojtaba Bahrami Gero, The Role of Organizational Justice in the Prevention of Administrative Corruption, A Biannual Journal Criminal Law Research, 2020; 11(1): 275-296. magiran.com/p2159125
سید محمود میرخلیلی، علی عسگری مروت، مجتبی بهرامی گرو، "نقش عدالت سازمانی در پیشگیری از فساد اداری"، پژوهشنامه حقوق کیفری 11، شماره 1 (1399): 275-296. magiran.com/p2159125
Seyyed Mahmoud MirKhalili , Ali Asgari Morovat, Mojtaba Bahrami Gero, "The Role of Organizational Justice in the Prevention of Administrative Corruption", A Biannual Journal Criminal Law Research 11, no.1 (2020): 275-296. magiran.com/p2159125
سید محمود میرخلیلی، علی عسگری مروت، مجتبی بهرامی گرو، (1399). 'نقش عدالت سازمانی در پیشگیری از فساد اداری'، پژوهشنامه حقوق کیفری، 11(1)، صص.275-296. magiran.com/p2159125
Seyyed Mahmoud MirKhalili , Ali Asgari Morovat, Mojtaba Bahrami Gero, (2020). 'The Role of Organizational Justice in the Prevention of Administrative Corruption', A Biannual Journal Criminal Law Research, 11(1), pp.275-296. magiran.com/p2159125
سید محمود میرخلیلی؛ علی عسگری مروت؛ مجتبی بهرامی گرو. "نقش عدالت سازمانی در پیشگیری از فساد اداری". پژوهشنامه حقوق کیفری، 11 ،1 ، 1399، 275-296. magiran.com/p2159125
Seyyed Mahmoud MirKhalili ; Ali Asgari Morovat; Mojtaba Bahrami Gero. "The Role of Organizational Justice in the Prevention of Administrative Corruption", A Biannual Journal Criminal Law Research, 11, 1, 2020, 275-296. magiran.com/p2159125
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال