ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
الناز کریمی، رسول داودی، محمدرضا کرمی پور شمس آبادی، (1399). مدلی به منظور ارتقاء بهره وری منابع انسانی در راستای بهبود اهداف سلامت عمومی سازمان بهزیستی، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 63(2)، 85-98. magiran.com/p2159300
Elnaz Karimi, Rasoul Davoodi , Mohammadreza Karamipour Shemshabadi, (2020). Presentation of the model to enhance the human resources productivity to Improve the General Health Goals of the Welfare Organization, Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences, 63(2), 85-98. magiran.com/p2159300
الناز کریمی، رسول داودی، محمدرضا کرمی پور شمس آبادی، مدلی به منظور ارتقاء بهره وری منابع انسانی در راستای بهبود اهداف سلامت عمومی سازمان بهزیستی. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 1399؛ 63(2): 85-98. magiran.com/p2159300
Elnaz Karimi, Rasoul Davoodi , Mohammadreza Karamipour Shemshabadi, Presentation of the model to enhance the human resources productivity to Improve the General Health Goals of the Welfare Organization, Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences, 2020; 63(2): 85-98. magiran.com/p2159300
الناز کریمی، رسول داودی، محمدرضا کرمی پور شمس آبادی، "مدلی به منظور ارتقاء بهره وری منابع انسانی در راستای بهبود اهداف سلامت عمومی سازمان بهزیستی"، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 63، شماره 2 (1399): 85-98. magiran.com/p2159300
Elnaz Karimi, Rasoul Davoodi , Mohammadreza Karamipour Shemshabadi, "Presentation of the model to enhance the human resources productivity to Improve the General Health Goals of the Welfare Organization", Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences 63, no.2 (2020): 85-98. magiran.com/p2159300
الناز کریمی، رسول داودی، محمدرضا کرمی پور شمس آبادی، (1399). 'مدلی به منظور ارتقاء بهره وری منابع انسانی در راستای بهبود اهداف سلامت عمومی سازمان بهزیستی'، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 63(2)، صص.85-98. magiran.com/p2159300
Elnaz Karimi, Rasoul Davoodi , Mohammadreza Karamipour Shemshabadi, (2020). 'Presentation of the model to enhance the human resources productivity to Improve the General Health Goals of the Welfare Organization', Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences, 63(2), pp.85-98. magiran.com/p2159300
الناز کریمی؛ رسول داودی؛ محمدرضا کرمی پور شمس آبادی. "مدلی به منظور ارتقاء بهره وری منابع انسانی در راستای بهبود اهداف سلامت عمومی سازمان بهزیستی". مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 63 ،2 ، 1399، 85-98. magiran.com/p2159300
Elnaz Karimi; Rasoul Davoodi ; Mohammadreza Karamipour Shemshabadi. "Presentation of the model to enhance the human resources productivity to Improve the General Health Goals of the Welfare Organization", Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences, 63, 2, 2020, 85-98. magiran.com/p2159300
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال