ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Afsane Shokri, Reza Kazemi, Mohammad Narimani, Somayye Taklavi, (2020). Comparison of the Effectiveness of Mother’s Mindfulness-based Cognitive Therapy and Cognitive Emotion Regulation Training on Externalizing Disorder and Self-efficacy of Aggressive Children, Iranian Journal of Practice in Clinical Psychology, 8(2), 85-98. magiran.com/p2159582
Afsane Shokri, Reza Kazemi, Mohammad Narimani, Somayye Taklavi, Comparison of the Effectiveness of Mother’s Mindfulness-based Cognitive Therapy and Cognitive Emotion Regulation Training on Externalizing Disorder and Self-efficacy of Aggressive Children, Iranian Journal of Practice in Clinical Psychology, 2020; 8(2): 85-98. magiran.com/p2159582
Afsane Shokri, Reza Kazemi, Mohammad Narimani, Somayye Taklavi, "Comparison of the Effectiveness of Mother’s Mindfulness-based Cognitive Therapy and Cognitive Emotion Regulation Training on Externalizing Disorder and Self-efficacy of Aggressive Children", Iranian Journal of Practice in Clinical Psychology 8, no.2 (2020): 85-98. magiran.com/p2159582
Afsane Shokri, Reza Kazemi, Mohammad Narimani, Somayye Taklavi, (2020). 'Comparison of the Effectiveness of Mother’s Mindfulness-based Cognitive Therapy and Cognitive Emotion Regulation Training on Externalizing Disorder and Self-efficacy of Aggressive Children', Iranian Journal of Practice in Clinical Psychology, 8(2), pp.85-98. magiran.com/p2159582
Afsane Shokri; Reza Kazemi; Mohammad Narimani; Somayye Taklavi. "Comparison of the Effectiveness of Mother’s Mindfulness-based Cognitive Therapy and Cognitive Emotion Regulation Training on Externalizing Disorder and Self-efficacy of Aggressive Children", Iranian Journal of Practice in Clinical Psychology, 8, 2, 2020, 85-98. magiran.com/p2159582
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال