ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهرداد فریور، زهرا هوشمندی، محبوبه سترکی، صبریه امینی، (1399). بررسی اثر محافظتی 1و8 سینئول بر اختلالات حافظه و یادگیری ناشی از هیپوپرفیوژن مغزی در موش های صحرایی نر، مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 14(4)، 40-47. magiran.com/p2159667
Mehrdad Farivar, Zahra Hooshmandi, Mahbubeh Setorki, Sabrieh Amini, (2020). Protective Effect of 1,8-cineole on Learning and Memory Impairment Induced by Cerebral Hypoperfusion in Male Rats, Qom University of Medical Sciences Journal, 14(4), 40-47. magiran.com/p2159667
مهرداد فریور، زهرا هوشمندی، محبوبه سترکی، صبریه امینی، بررسی اثر محافظتی 1و8 سینئول بر اختلالات حافظه و یادگیری ناشی از هیپوپرفیوژن مغزی در موش های صحرایی نر. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 1399؛ 14(4): 40-47. magiran.com/p2159667
Mehrdad Farivar, Zahra Hooshmandi, Mahbubeh Setorki, Sabrieh Amini, Protective Effect of 1,8-cineole on Learning and Memory Impairment Induced by Cerebral Hypoperfusion in Male Rats, Qom University of Medical Sciences Journal, 2020; 14(4): 40-47. magiran.com/p2159667
مهرداد فریور، زهرا هوشمندی، محبوبه سترکی، صبریه امینی، "بررسی اثر محافظتی 1و8 سینئول بر اختلالات حافظه و یادگیری ناشی از هیپوپرفیوژن مغزی در موش های صحرایی نر"، مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 14، شماره 4 (1399): 40-47. magiran.com/p2159667
Mehrdad Farivar, Zahra Hooshmandi, Mahbubeh Setorki, Sabrieh Amini, "Protective Effect of 1,8-cineole on Learning and Memory Impairment Induced by Cerebral Hypoperfusion in Male Rats", Qom University of Medical Sciences Journal 14, no.4 (2020): 40-47. magiran.com/p2159667
مهرداد فریور، زهرا هوشمندی، محبوبه سترکی، صبریه امینی، (1399). 'بررسی اثر محافظتی 1و8 سینئول بر اختلالات حافظه و یادگیری ناشی از هیپوپرفیوژن مغزی در موش های صحرایی نر'، مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 14(4)، صص.40-47. magiran.com/p2159667
Mehrdad Farivar, Zahra Hooshmandi, Mahbubeh Setorki, Sabrieh Amini, (2020). 'Protective Effect of 1,8-cineole on Learning and Memory Impairment Induced by Cerebral Hypoperfusion in Male Rats', Qom University of Medical Sciences Journal, 14(4), pp.40-47. magiran.com/p2159667
مهرداد فریور؛ زهرا هوشمندی؛ محبوبه سترکی؛ صبریه امینی. "بررسی اثر محافظتی 1و8 سینئول بر اختلالات حافظه و یادگیری ناشی از هیپوپرفیوژن مغزی در موش های صحرایی نر". مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 14 ،4 ، 1399، 40-47. magiran.com/p2159667
Mehrdad Farivar; Zahra Hooshmandi; Mahbubeh Setorki; Sabrieh Amini. "Protective Effect of 1,8-cineole on Learning and Memory Impairment Induced by Cerebral Hypoperfusion in Male Rats", Qom University of Medical Sciences Journal, 14, 4, 2020, 40-47. magiran.com/p2159667
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال