ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
منصوره نیکوگفتار، علیرضا سنگانی، (1399). اثربخشی طرح واره درمانی بر نشخوار فکری، احساس تنهایی عاطفی اجتماعی و سلامت عمومی زنان مطلقه، فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، 21(80)، 1-12. magiran.com/p2160138
Mansooreh Nikoogoftar , Alireza Sangani, (2020). The Effectiveness of schema therapy on rumination, loneliness and general health of divorced women, Knowledge & Research in Applied Psychology, 21(80), 1-12. magiran.com/p2160138
منصوره نیکوگفتار، علیرضا سنگانی، اثربخشی طرح واره درمانی بر نشخوار فکری، احساس تنهایی عاطفی اجتماعی و سلامت عمومی زنان مطلقه. فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، 1399؛ 21(80): 1-12. magiran.com/p2160138
Mansooreh Nikoogoftar , Alireza Sangani, The Effectiveness of schema therapy on rumination, loneliness and general health of divorced women, Knowledge & Research in Applied Psychology, 2020; 21(80): 1-12. magiran.com/p2160138
منصوره نیکوگفتار، علیرضا سنگانی، "اثربخشی طرح واره درمانی بر نشخوار فکری، احساس تنهایی عاطفی اجتماعی و سلامت عمومی زنان مطلقه"، فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی 21، شماره 80 (1399): 1-12. magiran.com/p2160138
Mansooreh Nikoogoftar , Alireza Sangani, "The Effectiveness of schema therapy on rumination, loneliness and general health of divorced women", Knowledge & Research in Applied Psychology 21, no.80 (2020): 1-12. magiran.com/p2160138
منصوره نیکوگفتار، علیرضا سنگانی، (1399). 'اثربخشی طرح واره درمانی بر نشخوار فکری، احساس تنهایی عاطفی اجتماعی و سلامت عمومی زنان مطلقه'، فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، 21(80)، صص.1-12. magiran.com/p2160138
Mansooreh Nikoogoftar , Alireza Sangani, (2020). 'The Effectiveness of schema therapy on rumination, loneliness and general health of divorced women', Knowledge & Research in Applied Psychology, 21(80), pp.1-12. magiran.com/p2160138
منصوره نیکوگفتار؛ علیرضا سنگانی. "اثربخشی طرح واره درمانی بر نشخوار فکری، احساس تنهایی عاطفی اجتماعی و سلامت عمومی زنان مطلقه". فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، 21 ،80 ، 1399، 1-12. magiran.com/p2160138
Mansooreh Nikoogoftar ; Alireza Sangani. "The Effectiveness of schema therapy on rumination, loneliness and general health of divorced women", Knowledge & Research in Applied Psychology, 21, 80, 2020, 1-12. magiran.com/p2160138
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال