ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
صادق پورمرادی، علی اعلمی، مسعود اصفهانی، (1399). ارزیابی میزان درجه پلیمریزاسیون و عملکرد اینولین 15 توده و رقم کاسنی (.Cichorium intybus L) در اراضی جلگه ای شمال کشور، مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 36(3)، 359-375. magiran.com/p2160150
S. Pourmoradi , A. Aalami, M. Esfahani, (2020). Evaluation of percentage and degree of inulin polymerization and yield in 15 cultivars and accessions of chicory (Cichorium intybus L.) in northern plains of Iran, Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 36(3), 359-375. magiran.com/p2160150
صادق پورمرادی، علی اعلمی، مسعود اصفهانی، ارزیابی میزان درجه پلیمریزاسیون و عملکرد اینولین 15 توده و رقم کاسنی (.Cichorium intybus L) در اراضی جلگه ای شمال کشور. مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 1399؛ 36(3): 359-375. magiran.com/p2160150
S. Pourmoradi , A. Aalami, M. Esfahani, Evaluation of percentage and degree of inulin polymerization and yield in 15 cultivars and accessions of chicory (Cichorium intybus L.) in northern plains of Iran, Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 2020; 36(3): 359-375. magiran.com/p2160150
صادق پورمرادی، علی اعلمی، مسعود اصفهانی، "ارزیابی میزان درجه پلیمریزاسیون و عملکرد اینولین 15 توده و رقم کاسنی (.Cichorium intybus L) در اراضی جلگه ای شمال کشور"، مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران 36، شماره 3 (1399): 359-375. magiran.com/p2160150
S. Pourmoradi , A. Aalami, M. Esfahani, "Evaluation of percentage and degree of inulin polymerization and yield in 15 cultivars and accessions of chicory (Cichorium intybus L.) in northern plains of Iran", Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants 36, no.3 (2020): 359-375. magiran.com/p2160150
صادق پورمرادی، علی اعلمی، مسعود اصفهانی، (1399). 'ارزیابی میزان درجه پلیمریزاسیون و عملکرد اینولین 15 توده و رقم کاسنی (.Cichorium intybus L) در اراضی جلگه ای شمال کشور'، مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 36(3)، صص.359-375. magiran.com/p2160150
S. Pourmoradi , A. Aalami, M. Esfahani, (2020). 'Evaluation of percentage and degree of inulin polymerization and yield in 15 cultivars and accessions of chicory (Cichorium intybus L.) in northern plains of Iran', Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 36(3), pp.359-375. magiran.com/p2160150
صادق پورمرادی؛ علی اعلمی؛ مسعود اصفهانی. "ارزیابی میزان درجه پلیمریزاسیون و عملکرد اینولین 15 توده و رقم کاسنی (.Cichorium intybus L) در اراضی جلگه ای شمال کشور". مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 36 ،3 ، 1399، 359-375. magiran.com/p2160150
S. Pourmoradi ; A. Aalami; M. Esfahani. "Evaluation of percentage and degree of inulin polymerization and yield in 15 cultivars and accessions of chicory (Cichorium intybus L.) in northern plains of Iran", Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 36, 3, 2020, 359-375. magiran.com/p2160150
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال