ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی عبداللهی آرپناهی، محمد فیضیان، غزاله مهدی پوریان، (1399). تأثیر تنش کم‌آبی و تلقیح با باکتری‌های محرک رشد گیاه (PGPR) بر خصوصیات مورفولوژیکی، عملکرد و ترکیب اسانس آویشن دنایی (Thymus daenensis Clack)‌، مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 36(3)، 417-428. magiran.com/p2160154
A. Abdollahi Arpanahi , M. Feizian, Gh. Mehdipourian, (2020). Influence of drought stress and plant growth promoting rhizobacteria (PGPR) inoculation on morphological characteristics, essential oil yield and composition of Thymus daenensis Clack, Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 36(3), 417-428. magiran.com/p2160154
علی عبداللهی آرپناهی، محمد فیضیان، غزاله مهدی پوریان، تأثیر تنش کم‌آبی و تلقیح با باکتری‌های محرک رشد گیاه (PGPR) بر خصوصیات مورفولوژیکی، عملکرد و ترکیب اسانس آویشن دنایی (Thymus daenensis Clack)‌. مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 1399؛ 36(3): 417-428. magiran.com/p2160154
A. Abdollahi Arpanahi , M. Feizian, Gh. Mehdipourian, Influence of drought stress and plant growth promoting rhizobacteria (PGPR) inoculation on morphological characteristics, essential oil yield and composition of Thymus daenensis Clack, Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 2020; 36(3): 417-428. magiran.com/p2160154
علی عبداللهی آرپناهی، محمد فیضیان، غزاله مهدی پوریان، "تأثیر تنش کم‌آبی و تلقیح با باکتری‌های محرک رشد گیاه (PGPR) بر خصوصیات مورفولوژیکی، عملکرد و ترکیب اسانس آویشن دنایی (Thymus daenensis Clack)‌"، مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران 36، شماره 3 (1399): 417-428. magiran.com/p2160154
A. Abdollahi Arpanahi , M. Feizian, Gh. Mehdipourian, "Influence of drought stress and plant growth promoting rhizobacteria (PGPR) inoculation on morphological characteristics, essential oil yield and composition of Thymus daenensis Clack", Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants 36, no.3 (2020): 417-428. magiran.com/p2160154
علی عبداللهی آرپناهی، محمد فیضیان، غزاله مهدی پوریان، (1399). 'تأثیر تنش کم‌آبی و تلقیح با باکتری‌های محرک رشد گیاه (PGPR) بر خصوصیات مورفولوژیکی، عملکرد و ترکیب اسانس آویشن دنایی (Thymus daenensis Clack)‌'، مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 36(3)، صص.417-428. magiran.com/p2160154
A. Abdollahi Arpanahi , M. Feizian, Gh. Mehdipourian, (2020). 'Influence of drought stress and plant growth promoting rhizobacteria (PGPR) inoculation on morphological characteristics, essential oil yield and composition of Thymus daenensis Clack', Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 36(3), pp.417-428. magiran.com/p2160154
علی عبداللهی آرپناهی؛ محمد فیضیان؛ غزاله مهدی پوریان. "تأثیر تنش کم‌آبی و تلقیح با باکتری‌های محرک رشد گیاه (PGPR) بر خصوصیات مورفولوژیکی، عملکرد و ترکیب اسانس آویشن دنایی (Thymus daenensis Clack)‌". مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 36 ،3 ، 1399، 417-428. magiran.com/p2160154
A. Abdollahi Arpanahi ; M. Feizian; Gh. Mehdipourian. "Influence of drought stress and plant growth promoting rhizobacteria (PGPR) inoculation on morphological characteristics, essential oil yield and composition of Thymus daenensis Clack", Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 36, 3, 2020, 417-428. magiran.com/p2160154
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال