ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ساسان محسن زاده، مهسا فرخ منش، راحله مسعودی، (1399). اثر سیتوتوکسیک عصاره آبی .Echium amoenum Fisch. et Mey بر سلول های گلیوبلاستومای انسانی، مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 36(3)، 438-447. magiran.com/p2160156
S. Mohsenzadeh , M. Farrokhmanesh, R. Masoudi, (2020). Cytotoxicity of Echium amoenum Fisch. et Mey. petals aqueous extract on human glioblastoma cells, Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 36(3), 438-447. magiran.com/p2160156
ساسان محسن زاده، مهسا فرخ منش، راحله مسعودی، اثر سیتوتوکسیک عصاره آبی .Echium amoenum Fisch. et Mey بر سلول های گلیوبلاستومای انسانی. مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 1399؛ 36(3): 438-447. magiran.com/p2160156
S. Mohsenzadeh , M. Farrokhmanesh, R. Masoudi, Cytotoxicity of Echium amoenum Fisch. et Mey. petals aqueous extract on human glioblastoma cells, Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 2020; 36(3): 438-447. magiran.com/p2160156
ساسان محسن زاده، مهسا فرخ منش، راحله مسعودی، "اثر سیتوتوکسیک عصاره آبی .Echium amoenum Fisch. et Mey بر سلول های گلیوبلاستومای انسانی"، مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران 36، شماره 3 (1399): 438-447. magiran.com/p2160156
S. Mohsenzadeh , M. Farrokhmanesh, R. Masoudi, "Cytotoxicity of Echium amoenum Fisch. et Mey. petals aqueous extract on human glioblastoma cells", Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants 36, no.3 (2020): 438-447. magiran.com/p2160156
ساسان محسن زاده، مهسا فرخ منش، راحله مسعودی، (1399). 'اثر سیتوتوکسیک عصاره آبی .Echium amoenum Fisch. et Mey بر سلول های گلیوبلاستومای انسانی'، مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 36(3)، صص.438-447. magiran.com/p2160156
S. Mohsenzadeh , M. Farrokhmanesh, R. Masoudi, (2020). 'Cytotoxicity of Echium amoenum Fisch. et Mey. petals aqueous extract on human glioblastoma cells', Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 36(3), pp.438-447. magiran.com/p2160156
ساسان محسن زاده؛ مهسا فرخ منش؛ راحله مسعودی. "اثر سیتوتوکسیک عصاره آبی .Echium amoenum Fisch. et Mey بر سلول های گلیوبلاستومای انسانی". مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 36 ،3 ، 1399، 438-447. magiran.com/p2160156
S. Mohsenzadeh ; M. Farrokhmanesh; R. Masoudi. "Cytotoxicity of Echium amoenum Fisch. et Mey. petals aqueous extract on human glioblastoma cells", Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 36, 3, 2020, 438-447. magiran.com/p2160156
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال