ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیده حکیمه داودی، عباس بیابانی، علی راحمی، سید علی محمد مدرس ثانوی، ابراهیم غلامعلی پور علمداری، مهدی زارعی، (1399). اثر کلات های آهن و روی به شکل نانو و معمول بر برخی خصوصیات گیاه دارویی سیاه دانه (.Nigella sativa L)، مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 36(3)، 448-465. magiran.com/p2160157
S.H. Davoudi , A. Biabani, A. Rahemi-Karizaki, S.A.M. Modares Sanavi, E. Gholamalipor Alamdari, M. Zarei, (2020). Effects of nano and common forms of iron and zinc chelates on some characteristics of medicinal plant black cumin (Nigella sativa L.), Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 36(3), 448-465. magiran.com/p2160157
سیده حکیمه داودی، عباس بیابانی، علی راحمی، سید علی محمد مدرس ثانوی، ابراهیم غلامعلی پور علمداری، مهدی زارعی، اثر کلات های آهن و روی به شکل نانو و معمول بر برخی خصوصیات گیاه دارویی سیاه دانه (.Nigella sativa L). مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 1399؛ 36(3): 448-465. magiran.com/p2160157
S.H. Davoudi , A. Biabani, A. Rahemi-Karizaki, S.A.M. Modares Sanavi, E. Gholamalipor Alamdari, M. Zarei, Effects of nano and common forms of iron and zinc chelates on some characteristics of medicinal plant black cumin (Nigella sativa L.), Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 2020; 36(3): 448-465. magiran.com/p2160157
سیده حکیمه داودی، عباس بیابانی، علی راحمی، سید علی محمد مدرس ثانوی، ابراهیم غلامعلی پور علمداری، مهدی زارعی، "اثر کلات های آهن و روی به شکل نانو و معمول بر برخی خصوصیات گیاه دارویی سیاه دانه (.Nigella sativa L)"، مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران 36، شماره 3 (1399): 448-465. magiran.com/p2160157
S.H. Davoudi , A. Biabani, A. Rahemi-Karizaki, S.A.M. Modares Sanavi, E. Gholamalipor Alamdari, M. Zarei, "Effects of nano and common forms of iron and zinc chelates on some characteristics of medicinal plant black cumin (Nigella sativa L.)", Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants 36, no.3 (2020): 448-465. magiran.com/p2160157
سیده حکیمه داودی، عباس بیابانی، علی راحمی، سید علی محمد مدرس ثانوی، ابراهیم غلامعلی پور علمداری، مهدی زارعی، (1399). 'اثر کلات های آهن و روی به شکل نانو و معمول بر برخی خصوصیات گیاه دارویی سیاه دانه (.Nigella sativa L)'، مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 36(3)، صص.448-465. magiran.com/p2160157
S.H. Davoudi , A. Biabani, A. Rahemi-Karizaki, S.A.M. Modares Sanavi, E. Gholamalipor Alamdari, M. Zarei, (2020). 'Effects of nano and common forms of iron and zinc chelates on some characteristics of medicinal plant black cumin (Nigella sativa L.)', Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 36(3), pp.448-465. magiran.com/p2160157
سیده حکیمه داودی؛ عباس بیابانی؛ علی راحمی؛ سید علی محمد مدرس ثانوی؛ ابراهیم غلامعلی پور علمداری؛ مهدی زارعی. "اثر کلات های آهن و روی به شکل نانو و معمول بر برخی خصوصیات گیاه دارویی سیاه دانه (.Nigella sativa L)". مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 36 ،3 ، 1399، 448-465. magiran.com/p2160157
S.H. Davoudi ; A. Biabani; A. Rahemi-Karizaki; S.A.M. Modares Sanavi; E. Gholamalipor Alamdari; M. Zarei. "Effects of nano and common forms of iron and zinc chelates on some characteristics of medicinal plant black cumin (Nigella sativa L.)", Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 36, 3, 2020, 448-465. magiran.com/p2160157
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال