ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید حمیدرضا سلمانی حسینی، کریم نوزاد نمینی، حمید دهقان زاده، (1399). بررسی تنوع فنوتیپی و ژنوتیپی و تاثیر آبیاری تکمیلی بر عملکرد و اجزای عملکرد جمعیت های خاکشیر (.Descurainia sophia L)، مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 36(3)، 483-495. magiran.com/p2160159
S.H.R. Salmani Hosseini, K. Nozad Namin, H. Dehghanzadeh , (2020). Study on phenotypic and genotypic variation and the effect of complementary irrigation on yield and yield components of Flixweld (Descurainia sophia L.) populations, Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 36(3), 483-495. magiran.com/p2160159
سید حمیدرضا سلمانی حسینی، کریم نوزاد نمینی، حمید دهقان زاده، بررسی تنوع فنوتیپی و ژنوتیپی و تاثیر آبیاری تکمیلی بر عملکرد و اجزای عملکرد جمعیت های خاکشیر (.Descurainia sophia L). مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 1399؛ 36(3): 483-495. magiran.com/p2160159
S.H.R. Salmani Hosseini, K. Nozad Namin, H. Dehghanzadeh , Study on phenotypic and genotypic variation and the effect of complementary irrigation on yield and yield components of Flixweld (Descurainia sophia L.) populations, Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 2020; 36(3): 483-495. magiran.com/p2160159
سید حمیدرضا سلمانی حسینی، کریم نوزاد نمینی، حمید دهقان زاده، "بررسی تنوع فنوتیپی و ژنوتیپی و تاثیر آبیاری تکمیلی بر عملکرد و اجزای عملکرد جمعیت های خاکشیر (.Descurainia sophia L)"، مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران 36، شماره 3 (1399): 483-495. magiran.com/p2160159
S.H.R. Salmani Hosseini, K. Nozad Namin, H. Dehghanzadeh , "Study on phenotypic and genotypic variation and the effect of complementary irrigation on yield and yield components of Flixweld (Descurainia sophia L.) populations", Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants 36, no.3 (2020): 483-495. magiran.com/p2160159
سید حمیدرضا سلمانی حسینی، کریم نوزاد نمینی، حمید دهقان زاده، (1399). 'بررسی تنوع فنوتیپی و ژنوتیپی و تاثیر آبیاری تکمیلی بر عملکرد و اجزای عملکرد جمعیت های خاکشیر (.Descurainia sophia L)'، مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 36(3)، صص.483-495. magiran.com/p2160159
S.H.R. Salmani Hosseini, K. Nozad Namin, H. Dehghanzadeh , (2020). 'Study on phenotypic and genotypic variation and the effect of complementary irrigation on yield and yield components of Flixweld (Descurainia sophia L.) populations', Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 36(3), pp.483-495. magiran.com/p2160159
سید حمیدرضا سلمانی حسینی؛ کریم نوزاد نمینی؛ حمید دهقان زاده. "بررسی تنوع فنوتیپی و ژنوتیپی و تاثیر آبیاری تکمیلی بر عملکرد و اجزای عملکرد جمعیت های خاکشیر (.Descurainia sophia L)". مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 36 ،3 ، 1399، 483-495. magiran.com/p2160159
S.H.R. Salmani Hosseini; K. Nozad Namin; H. Dehghanzadeh . "Study on phenotypic and genotypic variation and the effect of complementary irrigation on yield and yield components of Flixweld (Descurainia sophia L.) populations", Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 36, 3, 2020, 483-495. magiran.com/p2160159
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال