ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی صارمی راد، عبدالله محمدی، (1399). بهینه سازی تکثیر پایه های گل محمدی (.Rosa damascena Mill) در شرایط درون شیشه ای، مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 36(3)، 509-522. magiran.com/p2160161
A. Saremi-Rad , A. Mohammadi, (2020). Optimizing the propagation of Damask rose (Rosa damascena Mill.) rootstocks under in vitro conditions, Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 36(3), 509-522. magiran.com/p2160161
علی صارمی راد، عبدالله محمدی، بهینه سازی تکثیر پایه های گل محمدی (.Rosa damascena Mill) در شرایط درون شیشه ای. مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 1399؛ 36(3): 509-522. magiran.com/p2160161
A. Saremi-Rad , A. Mohammadi, Optimizing the propagation of Damask rose (Rosa damascena Mill.) rootstocks under in vitro conditions, Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 2020; 36(3): 509-522. magiran.com/p2160161
علی صارمی راد، عبدالله محمدی، "بهینه سازی تکثیر پایه های گل محمدی (.Rosa damascena Mill) در شرایط درون شیشه ای"، مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران 36، شماره 3 (1399): 509-522. magiran.com/p2160161
A. Saremi-Rad , A. Mohammadi, "Optimizing the propagation of Damask rose (Rosa damascena Mill.) rootstocks under in vitro conditions", Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants 36, no.3 (2020): 509-522. magiran.com/p2160161
علی صارمی راد، عبدالله محمدی، (1399). 'بهینه سازی تکثیر پایه های گل محمدی (.Rosa damascena Mill) در شرایط درون شیشه ای'، مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 36(3)، صص.509-522. magiran.com/p2160161
A. Saremi-Rad , A. Mohammadi, (2020). 'Optimizing the propagation of Damask rose (Rosa damascena Mill.) rootstocks under in vitro conditions', Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 36(3), pp.509-522. magiran.com/p2160161
علی صارمی راد؛ عبدالله محمدی. "بهینه سازی تکثیر پایه های گل محمدی (.Rosa damascena Mill) در شرایط درون شیشه ای". مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 36 ،3 ، 1399، 509-522. magiran.com/p2160161
A. Saremi-Rad ; A. Mohammadi. "Optimizing the propagation of Damask rose (Rosa damascena Mill.) rootstocks under in vitro conditions", Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 36, 3, 2020, 509-522. magiran.com/p2160161
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال