ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
صفر بیگ زاده، بهروز رسولی، (1399). قوانین و مقررات ناظر بر حمایت از حق مولف در فضای مجازی (مطالعه تطبیقی در اسناد جهانی، حقوق ایالات متحده، کانادا، و ایران)، پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 35(4)، 863-892. magiran.com/p2160184
Safar Beigzadeh, Behrooz Rasuli, (2020). Laws and regulations governing the protection of copyright in cyberspace(Comparative Study on Global Documents, US Law, Canada, and Iran), Information Sciences & Technology, 35(4), 863-892. magiran.com/p2160184
صفر بیگ زاده، بهروز رسولی، قوانین و مقررات ناظر بر حمایت از حق مولف در فضای مجازی (مطالعه تطبیقی در اسناد جهانی، حقوق ایالات متحده، کانادا، و ایران). پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 1399؛ 35(4): 863-892. magiran.com/p2160184
Safar Beigzadeh, Behrooz Rasuli, Laws and regulations governing the protection of copyright in cyberspace(Comparative Study on Global Documents, US Law, Canada, and Iran), Information Sciences & Technology, 2020; 35(4): 863-892. magiran.com/p2160184
صفر بیگ زاده، بهروز رسولی، "قوانین و مقررات ناظر بر حمایت از حق مولف در فضای مجازی (مطالعه تطبیقی در اسناد جهانی، حقوق ایالات متحده، کانادا، و ایران)"، پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات 35، شماره 4 (1399): 863-892. magiran.com/p2160184
Safar Beigzadeh, Behrooz Rasuli, "Laws and regulations governing the protection of copyright in cyberspace(Comparative Study on Global Documents, US Law, Canada, and Iran)", Information Sciences & Technology 35, no.4 (2020): 863-892. magiran.com/p2160184
صفر بیگ زاده، بهروز رسولی، (1399). 'قوانین و مقررات ناظر بر حمایت از حق مولف در فضای مجازی (مطالعه تطبیقی در اسناد جهانی، حقوق ایالات متحده، کانادا، و ایران)'، پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 35(4)، صص.863-892. magiran.com/p2160184
Safar Beigzadeh, Behrooz Rasuli, (2020). 'Laws and regulations governing the protection of copyright in cyberspace(Comparative Study on Global Documents, US Law, Canada, and Iran)', Information Sciences & Technology, 35(4), pp.863-892. magiran.com/p2160184
صفر بیگ زاده؛ بهروز رسولی. "قوانین و مقررات ناظر بر حمایت از حق مولف در فضای مجازی (مطالعه تطبیقی در اسناد جهانی، حقوق ایالات متحده، کانادا، و ایران)". پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 35 ،4 ، 1399، 863-892. magiran.com/p2160184
Safar Beigzadeh; Behrooz Rasuli. "Laws and regulations governing the protection of copyright in cyberspace(Comparative Study on Global Documents, US Law, Canada, and Iran)", Information Sciences & Technology, 35, 4, 2020, 863-892. magiran.com/p2160184
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال