ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رضا حسان، امیرحسین صدیقی، رحمان شریف زاده، (1399). پردازش نظام مند قانون: مطالعه موردی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی، پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 35(4)، 893-920. magiran.com/p2160185
Reza Hesan, Amir Hossein Seddighi, Rahman Sharifzadeh, (2020). Systematic Analysis of Law:A Case study of The Iranian Law on Preventing and Confronting Misconducts in Scientific Works, Information Sciences & Technology, 35(4), 893-920. magiran.com/p2160185
رضا حسان، امیرحسین صدیقی، رحمان شریف زاده، پردازش نظام مند قانون: مطالعه موردی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 1399؛ 35(4): 893-920. magiran.com/p2160185
Reza Hesan, Amir Hossein Seddighi, Rahman Sharifzadeh, Systematic Analysis of Law:A Case study of The Iranian Law on Preventing and Confronting Misconducts in Scientific Works, Information Sciences & Technology, 2020; 35(4): 893-920. magiran.com/p2160185
رضا حسان، امیرحسین صدیقی، رحمان شریف زاده، "پردازش نظام مند قانون: مطالعه موردی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی"، پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات 35، شماره 4 (1399): 893-920. magiran.com/p2160185
Reza Hesan, Amir Hossein Seddighi, Rahman Sharifzadeh, "Systematic Analysis of Law:A Case study of The Iranian Law on Preventing and Confronting Misconducts in Scientific Works", Information Sciences & Technology 35, no.4 (2020): 893-920. magiran.com/p2160185
رضا حسان، امیرحسین صدیقی، رحمان شریف زاده، (1399). 'پردازش نظام مند قانون: مطالعه موردی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی'، پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 35(4)، صص.893-920. magiran.com/p2160185
Reza Hesan, Amir Hossein Seddighi, Rahman Sharifzadeh, (2020). 'Systematic Analysis of Law:A Case study of The Iranian Law on Preventing and Confronting Misconducts in Scientific Works', Information Sciences & Technology, 35(4), pp.893-920. magiran.com/p2160185
رضا حسان؛ امیرحسین صدیقی؛ رحمان شریف زاده. "پردازش نظام مند قانون: مطالعه موردی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی". پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 35 ،4 ، 1399، 893-920. magiran.com/p2160185
Reza Hesan; Amir Hossein Seddighi; Rahman Sharifzadeh. "Systematic Analysis of Law:A Case study of The Iranian Law on Preventing and Confronting Misconducts in Scientific Works", Information Sciences & Technology, 35, 4, 2020, 893-920. magiran.com/p2160185
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال