ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
صدیقه درخشیده، سید محمد محمودی، حمیدرضا یزدانی، (1399). شناسایی، اولویت بندی و مدلسازی عوامل موثر بر پیاده سازی حکمرانی فناوری اطلاعات اثربخش با استفاده از روش دلفی فازی، دیمتل فازی و فرآیند تحلیل شبکه ای، پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 35(4)، 979-1012. magiran.com/p2160188
Sedigheh Derakhshideh, Seyed Mohammad Mahmoudi, Hamid Reza Yazdani, (2020). Identifying, prioritizing and modeling the affecting factors on the implementation of effective information technology governance using Fuzzy Delphi, DEMATEL and Analytic Network Proces, Information Sciences & Technology, 35(4), 979-1012. magiran.com/p2160188
صدیقه درخشیده، سید محمد محمودی، حمیدرضا یزدانی، شناسایی، اولویت بندی و مدلسازی عوامل موثر بر پیاده سازی حکمرانی فناوری اطلاعات اثربخش با استفاده از روش دلفی فازی، دیمتل فازی و فرآیند تحلیل شبکه ای. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 1399؛ 35(4): 979-1012. magiran.com/p2160188
Sedigheh Derakhshideh, Seyed Mohammad Mahmoudi, Hamid Reza Yazdani, Identifying, prioritizing and modeling the affecting factors on the implementation of effective information technology governance using Fuzzy Delphi, DEMATEL and Analytic Network Proces, Information Sciences & Technology, 2020; 35(4): 979-1012. magiran.com/p2160188
صدیقه درخشیده، سید محمد محمودی، حمیدرضا یزدانی، "شناسایی، اولویت بندی و مدلسازی عوامل موثر بر پیاده سازی حکمرانی فناوری اطلاعات اثربخش با استفاده از روش دلفی فازی، دیمتل فازی و فرآیند تحلیل شبکه ای"، پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات 35، شماره 4 (1399): 979-1012. magiran.com/p2160188
Sedigheh Derakhshideh, Seyed Mohammad Mahmoudi, Hamid Reza Yazdani, "Identifying, prioritizing and modeling the affecting factors on the implementation of effective information technology governance using Fuzzy Delphi, DEMATEL and Analytic Network Proces", Information Sciences & Technology 35, no.4 (2020): 979-1012. magiran.com/p2160188
صدیقه درخشیده، سید محمد محمودی، حمیدرضا یزدانی، (1399). 'شناسایی، اولویت بندی و مدلسازی عوامل موثر بر پیاده سازی حکمرانی فناوری اطلاعات اثربخش با استفاده از روش دلفی فازی، دیمتل فازی و فرآیند تحلیل شبکه ای'، پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 35(4)، صص.979-1012. magiran.com/p2160188
Sedigheh Derakhshideh, Seyed Mohammad Mahmoudi, Hamid Reza Yazdani, (2020). 'Identifying, prioritizing and modeling the affecting factors on the implementation of effective information technology governance using Fuzzy Delphi, DEMATEL and Analytic Network Proces', Information Sciences & Technology, 35(4), pp.979-1012. magiran.com/p2160188
صدیقه درخشیده؛ سید محمد محمودی؛ حمیدرضا یزدانی. "شناسایی، اولویت بندی و مدلسازی عوامل موثر بر پیاده سازی حکمرانی فناوری اطلاعات اثربخش با استفاده از روش دلفی فازی، دیمتل فازی و فرآیند تحلیل شبکه ای". پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 35 ،4 ، 1399، 979-1012. magiran.com/p2160188
Sedigheh Derakhshideh; Seyed Mohammad Mahmoudi; Hamid Reza Yazdani. "Identifying, prioritizing and modeling the affecting factors on the implementation of effective information technology governance using Fuzzy Delphi, DEMATEL and Analytic Network Proces", Information Sciences & Technology, 35, 4, 2020, 979-1012. magiran.com/p2160188
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال