ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهره ذوالفقار، طیبه موسوی میانگاه، بلقیس روشن، امیررضا وکیلی فرد، (1399). بررسی تکنیک های بهبود عملکردروش های بسامدشماری پیکره بنیاد دراستخراج خودکار واژگان مورد مطالعه: (واژگان پایه علوم پزشکی)، پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 35(4)، 1039-1064. magiran.com/p2160190
Zohreh Zolfaghar, Tayebeh Mosavi Miangah, Belghis Rovshan, Amir Reza Vakilifard, (2020). A study on the improved techniques of corpus-based frequency approaches in Automatic Term Extraction (ATE)(The case study: basic medicine vocabulary), Information Sciences & Technology, 35(4), 1039-1064. magiran.com/p2160190
زهره ذوالفقار، طیبه موسوی میانگاه، بلقیس روشن، امیررضا وکیلی فرد، بررسی تکنیک های بهبود عملکردروش های بسامدشماری پیکره بنیاد دراستخراج خودکار واژگان مورد مطالعه: (واژگان پایه علوم پزشکی). پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 1399؛ 35(4): 1039-1064. magiran.com/p2160190
Zohreh Zolfaghar, Tayebeh Mosavi Miangah, Belghis Rovshan, Amir Reza Vakilifard, A study on the improved techniques of corpus-based frequency approaches in Automatic Term Extraction (ATE)(The case study: basic medicine vocabulary), Information Sciences & Technology, 2020; 35(4): 1039-1064. magiran.com/p2160190
زهره ذوالفقار، طیبه موسوی میانگاه، بلقیس روشن، امیررضا وکیلی فرد، "بررسی تکنیک های بهبود عملکردروش های بسامدشماری پیکره بنیاد دراستخراج خودکار واژگان مورد مطالعه: (واژگان پایه علوم پزشکی)"، پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات 35، شماره 4 (1399): 1039-1064. magiran.com/p2160190
Zohreh Zolfaghar, Tayebeh Mosavi Miangah, Belghis Rovshan, Amir Reza Vakilifard, "A study on the improved techniques of corpus-based frequency approaches in Automatic Term Extraction (ATE)(The case study: basic medicine vocabulary)", Information Sciences & Technology 35, no.4 (2020): 1039-1064. magiran.com/p2160190
زهره ذوالفقار، طیبه موسوی میانگاه، بلقیس روشن، امیررضا وکیلی فرد، (1399). 'بررسی تکنیک های بهبود عملکردروش های بسامدشماری پیکره بنیاد دراستخراج خودکار واژگان مورد مطالعه: (واژگان پایه علوم پزشکی)'، پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 35(4)، صص.1039-1064. magiran.com/p2160190
Zohreh Zolfaghar, Tayebeh Mosavi Miangah, Belghis Rovshan, Amir Reza Vakilifard, (2020). 'A study on the improved techniques of corpus-based frequency approaches in Automatic Term Extraction (ATE)(The case study: basic medicine vocabulary)', Information Sciences & Technology, 35(4), pp.1039-1064. magiran.com/p2160190
زهره ذوالفقار؛ طیبه موسوی میانگاه؛ بلقیس روشن؛ امیررضا وکیلی فرد. "بررسی تکنیک های بهبود عملکردروش های بسامدشماری پیکره بنیاد دراستخراج خودکار واژگان مورد مطالعه: (واژگان پایه علوم پزشکی)". پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 35 ،4 ، 1399، 1039-1064. magiran.com/p2160190
Zohreh Zolfaghar; Tayebeh Mosavi Miangah; Belghis Rovshan; Amir Reza Vakilifard. "A study on the improved techniques of corpus-based frequency approaches in Automatic Term Extraction (ATE)(The case study: basic medicine vocabulary)", Information Sciences & Technology, 35, 4, 2020, 1039-1064. magiran.com/p2160190
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال