ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهسا کاوه، مهدیه میرزابیگی، هاجر ستوده، امیرسعید مولودی، (1399). شناسایی چالش های برگردان اسامی فارسی به انگلیسی در پایگاه وب آو ساینس، پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 35(4)، 1065-1094. magiran.com/p2160191
Mahsa Kaveh, Mahdieh Mirzabeigi, Hajar Sotudeh, Amirsaeid Moloodi, (2020). The Challenges of Transliteration of Persian Names to English, and their Impact on the Recall of Web of Science’s Retrieved Results, Information Sciences & Technology, 35(4), 1065-1094. magiran.com/p2160191
مهسا کاوه، مهدیه میرزابیگی، هاجر ستوده، امیرسعید مولودی، شناسایی چالش های برگردان اسامی فارسی به انگلیسی در پایگاه وب آو ساینس. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 1399؛ 35(4): 1065-1094. magiran.com/p2160191
Mahsa Kaveh, Mahdieh Mirzabeigi, Hajar Sotudeh, Amirsaeid Moloodi, The Challenges of Transliteration of Persian Names to English, and their Impact on the Recall of Web of Science’s Retrieved Results, Information Sciences & Technology, 2020; 35(4): 1065-1094. magiran.com/p2160191
مهسا کاوه، مهدیه میرزابیگی، هاجر ستوده، امیرسعید مولودی، "شناسایی چالش های برگردان اسامی فارسی به انگلیسی در پایگاه وب آو ساینس"، پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات 35، شماره 4 (1399): 1065-1094. magiran.com/p2160191
Mahsa Kaveh, Mahdieh Mirzabeigi, Hajar Sotudeh, Amirsaeid Moloodi, "The Challenges of Transliteration of Persian Names to English, and their Impact on the Recall of Web of Science’s Retrieved Results", Information Sciences & Technology 35, no.4 (2020): 1065-1094. magiran.com/p2160191
مهسا کاوه، مهدیه میرزابیگی، هاجر ستوده، امیرسعید مولودی، (1399). 'شناسایی چالش های برگردان اسامی فارسی به انگلیسی در پایگاه وب آو ساینس'، پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 35(4)، صص.1065-1094. magiran.com/p2160191
Mahsa Kaveh, Mahdieh Mirzabeigi, Hajar Sotudeh, Amirsaeid Moloodi, (2020). 'The Challenges of Transliteration of Persian Names to English, and their Impact on the Recall of Web of Science’s Retrieved Results', Information Sciences & Technology, 35(4), pp.1065-1094. magiran.com/p2160191
مهسا کاوه؛ مهدیه میرزابیگی؛ هاجر ستوده؛ امیرسعید مولودی. "شناسایی چالش های برگردان اسامی فارسی به انگلیسی در پایگاه وب آو ساینس". پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 35 ،4 ، 1399، 1065-1094. magiran.com/p2160191
Mahsa Kaveh; Mahdieh Mirzabeigi; Hajar Sotudeh; Amirsaeid Moloodi. "The Challenges of Transliteration of Persian Names to English, and their Impact on the Recall of Web of Science’s Retrieved Results", Information Sciences & Technology, 35, 4, 2020, 1065-1094. magiran.com/p2160191
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال