ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سعید فارسی، صدیقه محمد اسماعیل، فهیمه باب الحوائجی، فاطمه نوشین فرد، (1399). شناسایی و رتبه بندی الزامات رضایتمندی کاربران پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) با استفاده از مدل کانو، پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 35(4)، 1095-1118. magiran.com/p2160192
Saeed Farsi, Sedigheh Mohammad Ismail, Fahimeh Bab Al-Hawaiji, Fatemeh Nooshin Fard, (2020). Identifying and ranking satisfaction requirements of users of the Islamic World Science Citation Center (ISC) using the Kano model, Information Sciences & Technology, 35(4), 1095-1118. magiran.com/p2160192
سعید فارسی، صدیقه محمد اسماعیل، فهیمه باب الحوائجی، فاطمه نوشین فرد، شناسایی و رتبه بندی الزامات رضایتمندی کاربران پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) با استفاده از مدل کانو. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 1399؛ 35(4): 1095-1118. magiran.com/p2160192
Saeed Farsi, Sedigheh Mohammad Ismail, Fahimeh Bab Al-Hawaiji, Fatemeh Nooshin Fard, Identifying and ranking satisfaction requirements of users of the Islamic World Science Citation Center (ISC) using the Kano model, Information Sciences & Technology, 2020; 35(4): 1095-1118. magiran.com/p2160192
سعید فارسی، صدیقه محمد اسماعیل، فهیمه باب الحوائجی، فاطمه نوشین فرد، "شناسایی و رتبه بندی الزامات رضایتمندی کاربران پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) با استفاده از مدل کانو"، پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات 35، شماره 4 (1399): 1095-1118. magiran.com/p2160192
Saeed Farsi, Sedigheh Mohammad Ismail, Fahimeh Bab Al-Hawaiji, Fatemeh Nooshin Fard, "Identifying and ranking satisfaction requirements of users of the Islamic World Science Citation Center (ISC) using the Kano model", Information Sciences & Technology 35, no.4 (2020): 1095-1118. magiran.com/p2160192
سعید فارسی، صدیقه محمد اسماعیل، فهیمه باب الحوائجی، فاطمه نوشین فرد، (1399). 'شناسایی و رتبه بندی الزامات رضایتمندی کاربران پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) با استفاده از مدل کانو'، پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 35(4)، صص.1095-1118. magiran.com/p2160192
Saeed Farsi, Sedigheh Mohammad Ismail, Fahimeh Bab Al-Hawaiji, Fatemeh Nooshin Fard, (2020). 'Identifying and ranking satisfaction requirements of users of the Islamic World Science Citation Center (ISC) using the Kano model', Information Sciences & Technology, 35(4), pp.1095-1118. magiran.com/p2160192
سعید فارسی؛ صدیقه محمد اسماعیل؛ فهیمه باب الحوائجی؛ فاطمه نوشین فرد. "شناسایی و رتبه بندی الزامات رضایتمندی کاربران پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) با استفاده از مدل کانو". پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 35 ،4 ، 1399، 1095-1118. magiran.com/p2160192
Saeed Farsi; Sedigheh Mohammad Ismail; Fahimeh Bab Al-Hawaiji; Fatemeh Nooshin Fard. "Identifying and ranking satisfaction requirements of users of the Islamic World Science Citation Center (ISC) using the Kano model", Information Sciences & Technology, 35, 4, 2020, 1095-1118. magiran.com/p2160192
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال