ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بهزاد غلامپور، علی اکبر صبوری، علیرضا نوروزی، (1399). مصورسازی موضوعات داغ و نوظهور حوزه بیوشیمی و زیست شناسی مولکولی ایران، پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 35(4)، 1119-1148. magiran.com/p2160193
Behzad Gholampour, Ali Akbar Saboury, Alireza Noruzi, (2020). Visualizing Hot and Emerging Topics in Biochemistry and Molecular Biology in Iran, Information Sciences & Technology, 35(4), 1119-1148. magiran.com/p2160193
بهزاد غلامپور، علی اکبر صبوری، علیرضا نوروزی، مصورسازی موضوعات داغ و نوظهور حوزه بیوشیمی و زیست شناسی مولکولی ایران. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 1399؛ 35(4): 1119-1148. magiran.com/p2160193
Behzad Gholampour, Ali Akbar Saboury, Alireza Noruzi, Visualizing Hot and Emerging Topics in Biochemistry and Molecular Biology in Iran, Information Sciences & Technology, 2020; 35(4): 1119-1148. magiran.com/p2160193
بهزاد غلامپور، علی اکبر صبوری، علیرضا نوروزی، "مصورسازی موضوعات داغ و نوظهور حوزه بیوشیمی و زیست شناسی مولکولی ایران"، پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات 35، شماره 4 (1399): 1119-1148. magiran.com/p2160193
Behzad Gholampour, Ali Akbar Saboury, Alireza Noruzi, "Visualizing Hot and Emerging Topics in Biochemistry and Molecular Biology in Iran", Information Sciences & Technology 35, no.4 (2020): 1119-1148. magiran.com/p2160193
بهزاد غلامپور، علی اکبر صبوری، علیرضا نوروزی، (1399). 'مصورسازی موضوعات داغ و نوظهور حوزه بیوشیمی و زیست شناسی مولکولی ایران'، پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 35(4)، صص.1119-1148. magiran.com/p2160193
Behzad Gholampour, Ali Akbar Saboury, Alireza Noruzi, (2020). 'Visualizing Hot and Emerging Topics in Biochemistry and Molecular Biology in Iran', Information Sciences & Technology, 35(4), pp.1119-1148. magiran.com/p2160193
بهزاد غلامپور؛ علی اکبر صبوری؛ علیرضا نوروزی. "مصورسازی موضوعات داغ و نوظهور حوزه بیوشیمی و زیست شناسی مولکولی ایران". پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 35 ،4 ، 1399، 1119-1148. magiran.com/p2160193
Behzad Gholampour; Ali Akbar Saboury; Alireza Noruzi. "Visualizing Hot and Emerging Topics in Biochemistry and Molecular Biology in Iran", Information Sciences & Technology, 35, 4, 2020, 1119-1148. magiran.com/p2160193
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال