ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه معارفی، سارا زیلایی، روشنک زمان، (1399). تاثیر فرهنگ یادگیری سازمانی بر رضایت شغلی و کیفیت رابطه با مراجعین با نقش میانجی چابکی سازمانی از دیدگاه کارکنان بیمارستان های دولتی شهر اهواز، مجله علوم پزشکی رازی، 27(191)، 1-9. magiran.com/p2160273
Fateme Maarefi, Sara Zilaee, Roskanak Zaman, (2020). The effect of organizational learning culture on job satisfaction and relationship quality with clients with mediator variable of organizational agility (A case study: Governmental hospitals in Ahwaz city, Razi Journal of Medical Sciences, 27(191), 1-9. magiran.com/p2160273
فاطمه معارفی، سارا زیلایی، روشنک زمان، تاثیر فرهنگ یادگیری سازمانی بر رضایت شغلی و کیفیت رابطه با مراجعین با نقش میانجی چابکی سازمانی از دیدگاه کارکنان بیمارستان های دولتی شهر اهواز. مجله علوم پزشکی رازی، 1399؛ 27(191): 1-9. magiran.com/p2160273
Fateme Maarefi, Sara Zilaee, Roskanak Zaman, The effect of organizational learning culture on job satisfaction and relationship quality with clients with mediator variable of organizational agility (A case study: Governmental hospitals in Ahwaz city, Razi Journal of Medical Sciences, 2020; 27(191): 1-9. magiran.com/p2160273
فاطمه معارفی، سارا زیلایی، روشنک زمان، "تاثیر فرهنگ یادگیری سازمانی بر رضایت شغلی و کیفیت رابطه با مراجعین با نقش میانجی چابکی سازمانی از دیدگاه کارکنان بیمارستان های دولتی شهر اهواز"، مجله علوم پزشکی رازی 27، شماره 191 (1399): 1-9. magiran.com/p2160273
Fateme Maarefi, Sara Zilaee, Roskanak Zaman, "The effect of organizational learning culture on job satisfaction and relationship quality with clients with mediator variable of organizational agility (A case study: Governmental hospitals in Ahwaz city", Razi Journal of Medical Sciences 27, no.191 (2020): 1-9. magiran.com/p2160273
فاطمه معارفی، سارا زیلایی، روشنک زمان، (1399). 'تاثیر فرهنگ یادگیری سازمانی بر رضایت شغلی و کیفیت رابطه با مراجعین با نقش میانجی چابکی سازمانی از دیدگاه کارکنان بیمارستان های دولتی شهر اهواز'، مجله علوم پزشکی رازی، 27(191)، صص.1-9. magiran.com/p2160273
Fateme Maarefi, Sara Zilaee, Roskanak Zaman, (2020). 'The effect of organizational learning culture on job satisfaction and relationship quality with clients with mediator variable of organizational agility (A case study: Governmental hospitals in Ahwaz city', Razi Journal of Medical Sciences, 27(191), pp.1-9. magiran.com/p2160273
فاطمه معارفی؛ سارا زیلایی؛ روشنک زمان. "تاثیر فرهنگ یادگیری سازمانی بر رضایت شغلی و کیفیت رابطه با مراجعین با نقش میانجی چابکی سازمانی از دیدگاه کارکنان بیمارستان های دولتی شهر اهواز". مجله علوم پزشکی رازی، 27 ،191 ، 1399، 1-9. magiran.com/p2160273
Fateme Maarefi; Sara Zilaee; Roskanak Zaman. "The effect of organizational learning culture on job satisfaction and relationship quality with clients with mediator variable of organizational agility (A case study: Governmental hospitals in Ahwaz city", Razi Journal of Medical Sciences, 27, 191, 2020, 1-9. magiran.com/p2160273
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال