ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا ایزدی، مجید آقاعلیخانی، ناصر میرازی، (1399). شناسایی ترکیبات سازنده اسانس گیاه مرزه تابستانی (Satureja hortensis L.) و تعیین خواص آنتی اکسیدانی و ضدمیکروبی آن، مجله علوم پزشکی رازی، 27(191)، 35-48. magiran.com/p2160277
Zahra Izadi, Majid Aghaalikhani, Naser Mirazi, (2020). Identification of chemical composition, antioxidant and antimicrobial activities of summer savory (Satureja hortensis L.) essential oil, Razi Journal of Medical Sciences, 27(191), 35-48. magiran.com/p2160277
زهرا ایزدی، مجید آقاعلیخانی، ناصر میرازی، شناسایی ترکیبات سازنده اسانس گیاه مرزه تابستانی (Satureja hortensis L.) و تعیین خواص آنتی اکسیدانی و ضدمیکروبی آن. مجله علوم پزشکی رازی، 1399؛ 27(191): 35-48. magiran.com/p2160277
Zahra Izadi, Majid Aghaalikhani, Naser Mirazi, Identification of chemical composition, antioxidant and antimicrobial activities of summer savory (Satureja hortensis L.) essential oil, Razi Journal of Medical Sciences, 2020; 27(191): 35-48. magiran.com/p2160277
زهرا ایزدی، مجید آقاعلیخانی، ناصر میرازی، "شناسایی ترکیبات سازنده اسانس گیاه مرزه تابستانی (Satureja hortensis L.) و تعیین خواص آنتی اکسیدانی و ضدمیکروبی آن"، مجله علوم پزشکی رازی 27، شماره 191 (1399): 35-48. magiran.com/p2160277
Zahra Izadi, Majid Aghaalikhani, Naser Mirazi, "Identification of chemical composition, antioxidant and antimicrobial activities of summer savory (Satureja hortensis L.) essential oil", Razi Journal of Medical Sciences 27, no.191 (2020): 35-48. magiran.com/p2160277
زهرا ایزدی، مجید آقاعلیخانی، ناصر میرازی، (1399). 'شناسایی ترکیبات سازنده اسانس گیاه مرزه تابستانی (Satureja hortensis L.) و تعیین خواص آنتی اکسیدانی و ضدمیکروبی آن'، مجله علوم پزشکی رازی، 27(191)، صص.35-48. magiran.com/p2160277
Zahra Izadi, Majid Aghaalikhani, Naser Mirazi, (2020). 'Identification of chemical composition, antioxidant and antimicrobial activities of summer savory (Satureja hortensis L.) essential oil', Razi Journal of Medical Sciences, 27(191), pp.35-48. magiran.com/p2160277
زهرا ایزدی؛ مجید آقاعلیخانی؛ ناصر میرازی. "شناسایی ترکیبات سازنده اسانس گیاه مرزه تابستانی (Satureja hortensis L.) و تعیین خواص آنتی اکسیدانی و ضدمیکروبی آن". مجله علوم پزشکی رازی، 27 ،191 ، 1399، 35-48. magiran.com/p2160277
Zahra Izadi; Majid Aghaalikhani; Naser Mirazi. "Identification of chemical composition, antioxidant and antimicrobial activities of summer savory (Satureja hortensis L.) essential oil", Razi Journal of Medical Sciences, 27, 191, 2020, 35-48. magiran.com/p2160277
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال